Rok szkolny 2024/2025

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie oferuje kierunki kształcenia w zawodach dających absolutną pewność zatrudnienia. Gwarantowane to jest dzięki podpisanym umowom partnerskim z Hutą Stalowa Wola S.A. oddział w Dęblinie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (oddział w Lublinie). Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z praktyk zawodowych za granicą realizowanych w ramach Akredytacji ERASMUS+.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia:

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO – klasa patronacka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (odział w Lublinie)

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY - klasa patronacka Huty Stalowa Wola S.A. oddział w Dęblinie.

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK INFORMATYK

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  - ŚLUSARZ

 

NASZE  ATUTY:

 • nauka w klasach patronackich,
 • program stypendialny,
 • praktyki zagraniczne,
 • kierunki oferowane przez szkołę dają możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy,
 • kadra dydaktyczna o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i pedagogicznych,
 • możliwość wyboru języków obcych spośród: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego,
 • bardzo dobra baza lokalowa o powierzchni ok. 8000 m2, położona w pełnym zieleni otoczeniu i w sąsiedztwie dworca PKP,
 • komputerowa baza dydaktyczna i inne nowoczesne środki dydaktyczne,
 • własna biblioteka z dużym księgozbiorem w postaci lektur, literatury fachowej i podręczników,
 • możliwość realizacji aspiracji intelektualnych i sportowych np. w licznych kołach zainteresowań i w uczniowskim klubie sportowym,
 • możliwość rozwoju uczniowskich zainteresowań i uzdolnień,
 • bardzo dobra atmosfera: wymagamy ale i uczymy naszych uczniów,
 • własny internat i możliwość zakwaterowania dla uczniów zamiejscowych,
 • własne pracownie zajęć praktycznych.

 

SZKOŁA DYSPONUJE:

 • funkcjonalnie urządzonymi pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym projektory multimedialne i tablice interaktywne,
 • pracowniami zajęć praktycznych,
 • czterema pracowniami komputerowymi,
 • biblioteką szkolną,
 • salą gimnastyczną, boiskami sportowymi, w tym kortami tenisowymi,
 • aulą szkolna z systemem nagłośnienia,
 • radiowęzłem szkolnym,
 • internatem

 

OFERUJEMY między innymi:

 • życzliwą, przyjazną każdemu uczniowi atmosferę,
 • ciekawe, prowadzone metodami niekonwencjonalnymi zajęcia lekcyjne,
 • dodatkowe nieodpłatne zajęcia w ramach SKS,
 • dodatkowe nieodpłatne zajęcia z nauczycielami przedmiotów maturalnych,
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez udział w działalności wielu kół pracy pozalekcyjnej,
 • wspólne uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu,
 • szkolne wyjazdy turystyczno-integracyjne, rajdy, wycieczki rowerowe,
 • ciekawe i atrakcyjne zajęcia lekcyjne organizowane w warunkach pozaszkolnych,
 • udział w ciekawych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
 • udział w projektach realizowanych w ramach Akredytacji ERASMUS+, praktyki i staże za granicą