Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK ELEKTRYK

                                                                                                   TECHNIK  ELEKTRYK

                                                                                             SYMBOL  CYFROWY  311303

                                                              Szkoła na podbudowie gimnazjum, cykl kształcenia 4 lata

                                                                GWARANCJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU SZKOŁY !!!

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Uczeń nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

 

Kwalifikacje:

EE.5. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

  • matematyka i geografia,
  • historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

PRAKTYKI:

w klasie trzeciej - w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:

EE.5. Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

Posiadacz dyplomu potrafi:

  • montować układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją,
  • wykonywać pomiary parametrów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • montować i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne,
  • montować i naprawiać instalacje elektryczne w budynkach zgodnie z dokumentacją,
  • wykonywać prace konserwacyjne maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • użytkować maszyny i urządzenia elektryczne,
  • stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych i elektronicznych,
  • stosować programy komputerowe do sporządzania schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych;

ZAWODY DOSTĘPNE DLA POSIADACZA DYPLOMU:

elektromechanik, elektryk, technik elektryk

- może znaleźć zatrudnienie w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego - sieci komputerowych i sieci elektrycznych, projektant systemów zasilania awaryjnego, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową - np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne.

DOSTĘP DO NASTĘPNEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Dyplom pozwala kontynuować kształcenie w szkole wyższej.