Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

                                                                                                    TECHNIK  MECHANIK  LOTNICZY

                                                                                                        SYMBOL  CYFROWY  315317

                                                                      Szkoła na podbudowie gimnazjum, cykl kształcenia 4 lata

                                                                                                             UMOWA  PARTNERSKA

                                                                                   Z  WOJSKOWYMI  ZAKŁADAMI  LOTNICZYMI !!!

                                                                       GWARANCJA  ZATRUDNIENIA  PO  UKOŃCZENIU  SZKOŁY !!! 

                                                                                         Możliwość uzyskania certyfikatu PART 66

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania ocen technicznych statków powietrznych;

2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych;

3) wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych;

4) wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.

Uczeń nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik mechanik lotniczy, technik awionik

MG.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych

2. Wykonywanie obsługi hangarowej statków powietrznych

 

PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE:

  • matematyka i fizyka,
  • historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

PRAKTYKI:

w klasie trzeciej - w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

EGZAMINY  POTWIERDZAJĄCE  KWALIFIKACJE:

MG.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

PROFIL  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJI:

Posiadacz dyplomu potrafi:

oceniać stan techniczny zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywać obsługę liniową i przeglądy statków powietrznych zgodnie z przepisami prawa lotniczego, wykonywać naprawy statków powietrznych, zespołów, podzespołów i części zgodnie z procedurami posługując się dokumentacją techniczną, rozpoznawać przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie, stosować komputerowy system wspomagania eksploatacji statków powietrznych, wypełniać dokumentację wykonawczą potwierdzenia obsługi i naprawy, sporządzać rysunki techniczne części maszyn z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej, dobierać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów;

w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, organizować pracę małego zespołu.

ZAWODY  DOSTĘPNE  DLA  POSIADACZA  DYPLOMU:

technik mechanik lotniczy

(wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych; technicy mechanicy lotniczy pracują przeważnie na lotniskach przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych, ale znajdują również zatrudnienie w firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego).

DOSTĘP  DO  NASTĘPNEGO  POZIOMU  KSZTAŁCENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Jeżeli posiadacz dyplomu uzyska świadectwo dojrzałości, może kontynuować kształcenie w szkole wyższej.