Opis projektu

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – ZAWODOWY START”

Program Erasmus+
Akcja kluczowa - Mobilność edukacyjna
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

 

Cele projektu:

  1. Konieczność zapewnienia młodzieży kształcenia zawodowego, uwzględniając jak najwyższy poziom wiedzy i umiejętności, wykraczający poza standardowe elementy podstawy programowej.
  2. Niska motywacja do zdobywania umiejętności i nikła świadomość konieczności dalszego rozwoju  zawodowego, tzn. edukacji na wyższych uczelniach czy podjęcia pracy zawodowej zgodnej lub zbliżonej profilem do kierunku kształcenia.
  3. Konieczność poprawy poziomu znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie języka technicznego oraz stworzenie możliwości zastosowania posiadanych przez uczniów produktywnych umiejętności językowych w bezpośredniej komunikacji z osobami nie znającymi języka polskiego i do rozwiązywania problemów technicznych w sytuacji konieczności stosowania dokumentacji w języku angielskim oraz podczas pracy w zespole, gdzie istnieje konieczność wymiany informacji w tym języku.
  4. Niedostateczna znajomość europejskiego rynku pracy oraz preferowanych umiejętności i kompetencji pozwalających zwiększyć  szanse uczniów, zarówno na lokalnym jak i krajowym czy europejskim rynku zawodowym.
  5. Konieczność szerszego rozwoju osobistego i społecznego poprzez bliższe poznanie kultury i obyczajów krajów Europy i rozwijanie w ten sposób otwartości uczniów, wrażliwości międzykulturowej oraz umiejętności dostosowania się do warunków życia w krajach europejskich.
  6. Stwarzanie możliwości kształtowania umiejętności współpracy w małych zespołach, zarządzania własnym czasem czy rozwiązywania problemów, w tym problemów związanych z długotrwałym przebywaniem w tej samej grupie ludzi.
  7. Poznanie stosowanych w Europie technik edukacyjnych w kształceniu zawodowym i sposobów diagnozowania, zarządzania działaniami z komponentem ponadnarodowym, monitoringu i ewaluacji  oraz ewentualne wdrożenie ich.
  8. Poszerzenie wiedzy o możliwości wykorzystania funduszy europejskich w różnych obszarach życia społecznego.

 

Dla uczniów biorących udział w mobilności są to,

W sferze ogólnej:

- przełamanie bariery językowej;

- możliwość bezpośredniej komunikacji w języku obcym;

- doskonalenie znajomości języka angielskiego zawodowego w rzeczywistym miejscu pracy;

- poznanie kultury i historii innego kraju;

- zwiększenie otwartości i tolerancji na różnorodność kultur i obyczajów;

- integracja europejska;

- wzmocnienie poczucia własnej wartości;

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

- zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia;

- rozwinięcie umiejętności interpersonalnych;

- przygotowanie do mobilności trans granicznej w przyszłości.

 

W sferze ogólnozawodowej:

- doskonalenie znajomości języka angielskiego zawodowego w rzeczywistym miejscu pracy;

- zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia w zawodzie;

- zdobycie certyfikatów i zaświadczeń przydatnych w kształconym zawodzie;

- zapoznanie z dobrymi praktykami;

- nauka pracy w międzynarodowym zespole/grupie roboczej;

- dostrzeżenie możliwości zaistnienia na europejskim rynku pracy;

- wykorzystanie kształconych umiejętności w realnym środowisku pracy;

-nawiązanie kontaktów zawodowych z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, współpracownikami.

W sferze zawodowej:

Kształcenie umiejętności praktycznych zwiększających szanse uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy w zakresie:

- obsługi wybranych turbinowych i tłokowych silników lotniczych,

- obsługi układów hydraulicznych statków powietrznych oraz elementów wchodzących w ich skład,

- obsługi elementów podwozia statków powietrznych o masie do 3500kg,

- obsługi śmigieł statków powietrznych o masie do 3500kg,

- obsługi liniowej statków powietrznych w general aviation,

- posługiwania się dokumentacją obsługową statków powietrznych,

- poznanie nowoczesnych technik obsługowych oraz stosowanego w Hiszpanii systemu obsług.

 

 

Dla kadry/szkoły :

Głównym celem skierowanym do kadry oraz samej szkoły jest poprawa jakości kształcenia poprzez:

- nawiązanie kontaktów oraz współpracy z zagranicznymi instytucjami, która mogłaby być kontynuowana po zakończeniu mobilności;

- stwarzanie uczniom możliwości sprawdzenia umiejętności w rzeczywistym środowisku obsługowym, w tym posiadającym europejskie certyfikaty;

- zapoznanie z metodami pracy stosowanymi w krajach europejskich na przykładzie instytucji partnerskiej;

- doskonalenie umiejętności planowania i zarządzania projektami;

- promocja funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój zawodowy młodego człowieka;

- podniesienie prestiżu szkoły oraz jej atrakcyjności, co powinno wpłynąć na wzrost liczby kandydatów deklarujących chęć kształcenia w niej;

- promocja szkoły w regionie oraz regionu w kraju i Europie.