Konkurs literacki pt: „Wiersz lub fraszka o bibliotece”

Biblioteka szkolna ZSZ Nr 1 w Dęblinie

ogłasza konkurs literacki

pt: „Wiersz lub fraszka o bibliotece”Celem konkursu jest promocja biblioteki i czytelnictwa oraz rozwój umiejętności twórczych wśród młodzieży.

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych

    Nr 1 w Dęblinie.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej 3.

4. Konkurs polega na napisaniu samodzielnie wiersza lub fraszki o bibliotece.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór

6. Praca powinna być napisana w formie komputerowej.

 7. Tematyka utworu powinna dotyczyć biblioteki, czytelnictwa lub książek.

8. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób

    samodzielny, rzetelny oraz nienaruszających dóbr osobistych innych osób.

 9. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.

 10. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość

       autora, styl i język utworu, brzmienie.

11. Każda praca powinna być podpisana: tytuł wiersza lub fraszki, imię i

      nazwisko autora, klasę,

12. Prace należy przesłać do 14 maja 2021 r. na adres:  zsz1deblin_news@interia.pl

 13. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 11 października 2018 r.

14. Przewidziano dyplomy za udział w konkursie i nagrody dla laureatów.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na

      przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby  konkursu zgodnie z

      ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z

      późniejszymi zmianami.

 

Artykuły