Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK INFORMATYK

                                                                                                          TECHNIK INFORMATYK

                                                                                                    SYMBOL  CYFROWY  351203

                                                                    Szkoła na podbudowie gimnazjum, cykl kształcenia 4 lata

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Uczeń nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

EE.8.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

3. Naprawa komputera osobistego

4. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

5. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Tworzenie stron internetowych

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

3. Tworzenie aplikacji internetowych

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • matematyka
 • informatyka.
 • historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający

PRAKTYKI:

w klasie trzeciej - w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:

EE.8.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

Posiadacz dyplomu potrafi:

 • urządzać, dokumentować i obsługiwać stanowisko komputerowe, wykonywać montaż i modernizację komputerów osobistych z dobranych podzespołów,
 • instalować, konfigurować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje użytkowe,
 • przygotowywać do pracy i konserwować urządzenia peryferyjne,
 • naprawiać komputery osobiste, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie,
 • projektować, montować i diagnozować lokalne sieci komputerowe,
 • konfigurować serwery oraz urządzenia sieciowe przewodowe i bezprzewodowe oraz sieci wirtualne,
 • zarządzać lokalną siecią komputerową,
 • projektować, tworzyć i publikować witryny internetowe,
 • projektować, tworzyć, modyfikować i naprawiać relacyjne bazy danych,
 • zarządzać bazami danych,
 • wykonywać aplikacje internetowe realizujące zadania po stronie klienta oraz serwera;

ZAWODY DOSTĘPNE DLA POSIADACZA DYPLOMU:

technik informatyk

 - możliwe zatrudnienie jako informatyk w każdej branży w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami charakterystycznymi dla danej branży zwykle nabywanymi podczas pracy

DOSTĘP DO NASTĘPNEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Dyplom pozwala kontynuować kształcenie w szkole wyższej.