Opis projektu

NOWOCZESNE OŚRODKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RYCKIM

 

W dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie:13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 Okres realizacji projektu: od 2016-05-30 do 2019-11-30

Beneficjent: Powiat Rycki

Wartość Projektu: 3 599 771,13 zł

Dofinansowanie UE: 2 972 352,67 zł

Wkład własny: 627 418,46 zł

 

Cel główny projektu to dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim. Cel pomocniczy - poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na obszarze powiatu. Osiągniecie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu ryckiego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: modernizacja pracowni/warsztatów w ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie (m.in. roboty posadzkarskie, stolarka budowlana, roboty elektryczne, roboty tynkarskie i malarskie, modernizacja sanitariatów, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń do indywidualnej pracy z uczniem, wentylacja i klimatyzacja); w ramach prac zewnętrznych: remont podjazdu dla niepełnosprawnych w ZSZ nr 1 w Rykach i modernizacja wejścia do budynku w ZSZ nr 2 w Rykach; zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie.                                 

Projekt wspiera 8 szkół i 18 zawodów. W ramach projektu wsparte zostaną produkty: 870 użytkowników (uczniów, którzy będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury), 9 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego w tym 49 pracowni i warsztatów, 4 obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz 237 sztuk wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb lokalnych pracodawców.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele. Pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu ryckiego i mieszkańcy.

Szkoły objęte projektem:

 

 1. I.                    Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

 

 1. 1.      Technikum Mechaniczne

1)      technik pojazdów samochodowych

2)      technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

 1. II.                  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykacc

 

 1. 2.      Technikum Budowlane

3)      technik budownictwa (betoniarz-zbrojarz; murarz-tynkarz; monter konstrukcji budowlanych)

4)      technik chłodnictwa i klimatyzacji

5)      technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

6)      technik urządzeń sanitarnych

7)      technik drogownictwa

8)      technik gazownictwa

 

 1. 3.      Zasadnicza Szkoła Zawodowa

9)      stolarz

10)  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

11)  dekarz

 

 1. III.                Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

 

 1. 4.      Technikum Mechaniczne

12)  technik mechanik (ślusarz)

13)  technik dróg i mostów kolejowych

14)  technik mechanik lotniczy

 

 1. 5.      Technikum informatyczne

15)  technik informatyk

 

 1. IV.               Zespół Szkół Zawodowych nr 12 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

 

 1. 6.      Technikum Ekonomiczne

16)  technik ekonomista

 

 1. 7.      Technikum Gastronomiczne

17)  technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 1. 8.      Technikum Hotelarskie

18)  technik hotelarstwa