Pomoc materialna/stypendia

POMOC  MATERIALNA:

 

Szkoła nie dysponuje funduszami przeznaczonymi na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O taką pomoc Rodzice powinni zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta lub Gminy, właściwego dla danego miejsca zamieszkania rodziny.

Uczniowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów żywienia pomoc finansową ze środków Pomocy Społecznej lub innych organizacji i instytucji.

 

STYPENDIA:

 

STYPENDIUM  PREZESA  RADY  MINISTRÓW:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania to:

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

STYPENDIA  ZA  BARDZO  DOBRE  WYNIKI  W  NAUCE:

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce znajduje się u pedagoga szkolnego lub w Starostwie Powiatowym w Rykach.

Podstawowe wymagania to:

…„Starosta Rycki może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi szkoły prowadzonej przez Powiat Rycki, który spełnił w poprzednim roku szkolnym niżej wymienione warunki:

  1. średnia jego ocen na koniec roku wyniosła:
    1. w technikum co najmniej 4,8;
    2. w szkole branżowej 4,5;
  2. był laureatem olimpiady, konkursu lub turnieju na stopniu międzynarodowym lub krajowym;
  3. był uczestnikiem olimpiady, konkursu lub turnieju co najmniej na stopniu wojewódzkim po zakwalifikowaniu się ze stopnia niższego.

 

Stypendium może być przyznane nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w szkole. Otrzymywanie przez ucznia innych stypendiów za osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym będącym podstawą do przyznania Stypendium Starosty wyklucza z uczestnictwa w niniejszym programie stypendialnym”. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości spełnionych kryteriów.

 

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się na stronie internetowej PKP: http://www.plk-sa.pl/edukacja/

 

Regulamin programów stypendialnych „Lubelska Kuźnia Talentów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do techników i szkół branżowych, fundowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego znajduje się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej i stypendiów udziela przewodnicząca Komisji Stypendialnej p. Małgorzata Radomska (gab.115).