Opis projektu

 

Projekt pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. do 30.09.2020r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

 

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów,
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Rezultatem projektu będą:

 • uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe u pracodawców,
 • nauczyciele zawodu posiadający doświadczenie zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

Szkoły objęte projektem:

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:
  1. Technikum Mechaniczne;
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:
  1. Technikum Budowlane,
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:
  1. Technikum Mechaniczne,
  2. Technikum informatyczne;
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:
  1. Technikum Ekonomiczne,
  2. Technikum Gastronomiczne,
  3. Technikum Hotelarskie.