Szkolny informator dla rodziców

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

 

Witam w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Dęblinie!

 

Poniższy przewodnik stanowi kompilację zasad i przepisów oraz zwyczajów i ma na celu dostarczenie Państwu najbardziej aktualnych informacji o naszej szkole.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informatora a zwłaszcza z zawartym w nim zbiorem zasad obowiązujących w naszej szkole. Niektóre informacje, szczególnie te dotyczące przepisów, ze względu na obszerność dokumentów, nie zostały w informatorze rozwinięte w pełni. Wszystkie dokumenty odnoszące się do powyższej tematyki są do Państwa dyspozycji i znajdują się w bibliotece szkoły lub na stronie internetowej szkoły http://www.zsz1deblin.pl/.

 

Zwracam się do Was drodzy Rodzice ze szczególną prośbą o aktywne włączenie się w proces wychowania waszych dzieci. Zapraszam jednocześnie do aktywnego udziału w pracach Rady Rodziców. Będę wdzięczny za Państwa bezinteresowną pomoc, nie wyłączając z tego wszelkich Państwa sugestii oraz innego rodzaju wsparcia.

Głęboko wierzę, że Państwa działania wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie naszej szkoły oraz poziom edukacji waszych dzieci. Wspólnym wysiłkiem będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia procesu nauczania i osiągnięcia perfekcji w tym, co robimy na rzecz edukacji i wychowania.

Z pewnością niejednokrotnie zobaczycie mnie Państwo i usłyszycie wypowiadaną przeze mnie frazę: „Nie mówmy tylko o szkole przyszłości- sprawmy, aby nią była”.

 

 

Z poważaniem

 

Artur Misiak

Dyrektor ZSZ nr1 w Dęblinie

 

 

 

 

NAZWA  I  ADRES  SZKOŁY, NUMER  TELEFONU,

ADRES  INTERNETOWY:

 

Zespół Szkół Zawodowych nr1

gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin

Tysiąclecia 27

telefon/fax: 81- 883- 02-74

 

http://www.zsz1deblin.pl/

 

e-mail: zsz1deblin@interia.pl

 

 

KADRA SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły: mgr Artur Misiak

 

Zastępca dyrektora: mgr Iwona Wierzchowska-Kuta

 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu: mgr inż. Andrzej Teodorowicz

 

Kierownik Internatu: mgr Marta Pielak

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Jacek Zagożdżon*

 

Rzecznik Praw Ucznia: mgr inż. Andrzej Teodorowicz*

 

Pedagog szkolny/nauczyciel specjalista: mgr Małgorzata Radomska

 

Pedagog specjalny: mgr Ewa Nowak

 

Szkolny psycholog: mgr Magdalena Ostrowska

 

Pielęgniarka: Lucyna Węska

 

*do czasu nowych wyborów

 

Wychowawcy klas

Klasa

Wychowawca

1tl

mgr inż. Tomasz Jaśkowski

1te

inż. Piotr Kwiecień

1tiA

mgr Natalia Gancarska

1tiB

mgr Magdalena Wojdat

1tmk

mgr Małgorzata Więsek

2tl

mgr Anna Puchniak

2te

mgr Teresa Kowalska

2ti

mgr Agnieszka Ungiert

2tk

mgr Arlena Domańska

3tl

mgr Joanna Pieńkosz

3ti

mgr Monika Malska

3tke

mgr Urszula Kostyra

4tl

mgr Nowak Tomasz

4te

mgr Beata Liszkiewicz

4ti

mgr Monika Pawłowska

4tmk

mgr Małgorzata Radomska

5tli

mgr Karolina Rymkiewicz-Rogacka

5tke

mgr Agnieszka Piwońska-Filipek

 

W przypadku wątpliwości dotyczących działalności szkoły bądź jej pracowników poniżej zamieszczone zostały adresy organów państwowych nadzorujących i kierujących pracą edukacyjną. Jednakże z naszego doświadczenia wynika, że większość spraw może być załatwiona na gruncie szkolnym, najczęściej poprzez wychowawcę klasy, bez konieczności angażowania nw. organów.

 

 

ORGAN  PROWADZĄCY  SZKOŁĘ

 

Starostwo Powiatowe w Rykach

08-500 Ryki

Wyczółkowskiego 10 a,

telefon: 81- 865- 74- 50; fax: 81- 865- 19- 66

e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

 

NADZÓR  PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Lublinie

20-950 Lublin,

3 Maja 6

telefon: 81- 538-52-00; fax: 81- 538-52-30, 081- 538-52-65

e-mail:kuratorium@kuratorium.lublin.pl

 

Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 to:

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

 

MISJA  SZKOŁY:

 

Jesteśmy po to, aby:

o   przygotować młodzież szkoły do życia we współczesnym świecie;

o   przekazywać wiedzę i dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia;

o   zapewnić każdemu uczniowi warunki do jego indywidualnego rozwoju;

o   wpajać miłość do Ojczyzny;

o   budzić szacunek wobec polskiego dziedzictwa kulturowego;

o   kształtować postawę otwartości na wartości kultury Europy i świata;

o   wychowywać w poczuciu odpowiedzialności i wzajemnej tolerancji;

o   rozbudzać zainteresowania;

o   zapewniać opiekę i poczucie bezpieczeństwa;

o   wspomagać rodzinę w procesie wychowania.

 

W naszych działaniach zmierzamy do tego, aby:

o   stworzyć warunki sprzyjające osiąganiu przez ucznia sukcesów szkolnych na miarę jego możliwości;

o   wyposażyć ucznia w umiejętności przydatne do wypełniania różnych ról w społeczeństwie;

o   przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

Szkoła, uczniowie oraz ich rodzice są współodpowiedzialni za stopień osiągnięcia powyższych celów.

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2023/2024

 

Początek roku szkolnego:  4 września 2023r. (poniedziałek).

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych:  4 października 2023r. (środa).

 

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2023r. (Przerwa ta obejmuje Święta Bożego Narodzenia oraz okres do Nowego Roku włącznie).

 

Koniec I semestru w klasach programowo najwyższych:  22 grudnia 2023r.

Koniec I semestru w klasach 1 – 4:  19 stycznia 2024r.

 

Ferie zimowe (woj. lubelskie):  29 stycznia – 11 lutego 2024r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:  28 marca – 2 kwietnia 2024r. (Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje okres Świąt Wielkanocnych, tj. od Wielkiego Czwartku do wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym włącznie).

 

Pisemny egzamin dojrzałości — Matura 2024:

język polski (PP) –  7 maja 2024r. (wtorek)

matematyka (PP) –  8 maja 2024r. (środa)

język angielski (PP) –  9 maja 2024r. (czwartek)

 

11 – 16 maja 2024r. oraz 20 – 25 maja 2024 – egzamin ustny z języka polskiego

i języka obcego nowożytnego

 

13 – 24 maja 2024 r. – egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym (harmonogram CKE)

 

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

9 – 20 stycznia 2024r.  i  3 – 19 czerwca 2024r.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:  26 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć w pozostałych klasach:  21 czerwca 2024r.

 

Ferie letnie:  22 czerwca 31 sierpnia 2024r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4 września 2023r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego;

13 października 2023r. (piątek) – Dzień Nauczyciela;

29 kwietnia 2024r. (poniedziałek) – ze względu na organizację pracy szkoły;

30 kwietnia 2024r. (wtorek) – ze względu na organizację pracy szkoły;

15 kwietnia 2024r. (poniedziałek) – Dzień Otwarty Szkoły;

2 maja 2024r. (czwartek) – ze względu na organizację pracy szkoły;

9 maja 2024r. (czwartek) – egzamin maturalny z j. angielskiego;

31 maja 2024r. (piątek) – ze względu na organizację pracy szkoły;

21 czerwca 2024r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

 

Prawidłowa realizacja zadań szkoły może się odbywać tylko przy współdziałaniu rodziców uczniów, których reprezentację stanowi Rada Rodziców, w oparciu o zasady:

 • „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców” – Jan Paweł II „Familiaris consortio”;
 • ,,Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” – Ustawa o systemie oświaty;
 • rodzice są kreatorami rzeczywistości wychowawczej – czynnie uczestniczą w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego;
 • relacje wychowawca – rodzic cechuje wzajemny szacunek i życzliwość;
 • rodzice poprzez systematyczny kontakt z wychowawcami i innymi nauczycielami na bieżąco kontrolują zachowanie oraz wyniki w nauce swoich dzieci (zebrania ogólne i zebrania klasowe, konsultacje telefoniczne, stacjonarne i online, indywidualne rozmowy, listy, e-dziennik); aktywnie uczestniczą w organizacji wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych;
 • podejmują działania służące wzbogacaniu bazy materialnej i dydaktycznej szkoły (wsparcie finansowe, pomoc w drobnych remontach, upiększanie szkoły);
 • pedagogizacja rodziców jest formą wspomagania procesu wychowawczego (specjalistyczne prelekcje dla rodziców, spotkania z pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły);
 • pomoc rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowanie wspólnych inicjatyw wychowawczych;
 • wspomaganie nauczycieli w prowadzeniu niektórych zajęć (lekarze, prawnicy, ekonomiści, bankowcy, biznesmeni).

 

          Do najpopularniejszych i sprawdzonych w praktyce szkolnej form współpracy rodziców ze szkołą należą:

 • systematyczne kontakty z wychowawcą klasy, wymiana informacji o uczniu (zebrania klasowe, konsultacje telefoniczne, stacjonarne i online, indywidualne rozmowy, listy, e-dziennik);
 • kontakty, konsultacje z wychowawcami internatu, nauczycielami, pedagogiem szkolnym;
 • wybór przedstawicieli do Rady Rodziców (zgłaszanie uwag i postulatów, wzbogacanie oferty programowej szkoły);
 • wspieranie procesu dydaktyczno-wychowawczego (zakup pomocy naukowych, książek, czasopism, dokonywanie drobnych remontów w szkole, naprawa pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, wsparcie inicjatyw związanych z prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zespołów artystycznych);
 • udział w opracowywaniu ważnych dla szkoły dokumentów (Statutu Szkoły, budżetu szkoły, planu pracy wychowawczej, planu remontów, planu wycieczek, planu zakupów);
 • udział w organizowanych przez szkołę formach pedagogizacji (prelekcje, szkolenia);
 • współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
 • współorganizowanie wycieczek, zabaw i dyskotek, studniówek, imprez kulturalno-rozrywkowych;
 • finansowe wsparcie potrzeb szkoły poprzez gromadzenie środków w ramach składek Rady Rodziców.

 

 

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

 

Przewidywane terminy zebrań z Rodzicami:*

 

11 września 2023r. – Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, ZWO, Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia itp. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów.

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją i psychologiem: Fundamenty dobrej relacji z nastolatkiem jak komunikować się bez przemocy.

Spotkanie rodziców klas maturalnych z dyrekcją: Procedury i harmonogram matur.

6 listopada 2023r.* – Zebranie śródsemestralne: Rodzina i jej znaczenie w rozwoju młodzieży.

25 stycznia 2024r.* – Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr: Pokolenie „płatków śniegu” – rezyliencja i odporność psychiczna młodzieży w zderzeniu z zagrożeniami współczesności.

8 kwietnia 2024r.* – Zebranie śródsemestralne: Fonoholizm – uzależnienie XXI wieku.

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

 

wystawianie przez nauczycieli i przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 22 grudnia 2023r. oraz do 24 maja 2024r. – w klasach 1 – 4;

do 1 grudnia 2023r. oraz do 27 marca 2024r. – w klasach 5-tych;

 

przekazanie przez wychowawców rodzicom informacji

o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 5 stycznia 2023r. oraz do 29 maja 2024r. – w klasach 1 – 4;

do 8 grudnia 2023r. oraz do 4 kwietnia 2023r. – w klasach 5-tych.

 

*Informacje przekazywane są przez wychowawców.

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców i uczniów.

Terminy konsultacji:

         I sem.                                                    II sem.

2 października 2023r.                                   4 marca 2024r.

6 listopada 2023r.                                        6 maja 2024r.

4 grudnia 2023r.                                          3 czerwca 2024r.

 

WAŻNA  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW:

W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

O sposobie dostępu do danych poinformują Państwa wychowawcy klas.

 

ZARZĄDZENIA  ADMINISTRACYJNE

 

SEKRETARIAT  SZKOŁY:

 

Godziny pracy:

 

CODZIENNIE        730  -  1530

  Dla uczniów         1025  -  1035*

                               1300  -  1500*

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

 

OPŁATY:

 

Składka na fundusz RR jest dobrowolna – wysokość składki ustala RR.

 

 

Zakwaterowanie w internacie – 90 zł miesięcznie.

 

Wyżywienie – całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) – 20 zł, obiad dla uczniów – 9 zł. Koszt obiadów dla pracowników – 12,00, emerytów – 12,00 + ustawowy podatek VAT.

 

Kaucja za zakwaterowanie w internacie na cały okres kształcenia (wpłacana na początku) – 250 zł.

 

 

WYMAGANIA DYSCYPLINARNE:

 

BEZPIECZNA  SZKOŁA:

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami patologii społecznej określa rozdział 2 §98 Statutu Szkoły. Wynika z niego między innymi, że Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć pozaszkolnych, zatem uczniowie muszą podporządkowywać się ich poleceniom. W przypadku zagrożenia epidemicznego zostaną wdrożone procedury bezpieczeństwa, zmniejszające ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi.

 

Szkoła nie odpowiada za mienie uczniów pozostawione bez opieki.

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA ORAZ ZASADY  ZACHOWANIA  W  SZKOLE

 

Prawa i obowiązki ucznia opisane zostały w Dziale VII Rozdziale 6 §128 – 133 Statutu Szkoły. Tu przypominamy jedynie, że podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.

 

ABSENCJA:

Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, uzupełniania braków wynikających z absencji oraz bezzwłocznego usprawiedliwienia u wychowawcy nieobecności w szkole, nie później niż po upływie 7 dni od chwili przerwania nauki.

 

ZASADY KULTURY:

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o piękno mowy ojczystej, okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, jeśli nie są one sprzeczne z dobrem ucznia.

 

WULGARYZMY JĘZYKOWE:

Uczniowie na terenie szkoły powinni posługiwać się odpowiednim słownictwem. Zabronione jest używanie przekleństw, slangu i wulgaryzmów językowych.

UŻYWKI:

Uczeń jest zobowiązany do bezwarunkowej abstynencji: nie palenia papierosów, nie picia alkoholu i nie posiadania narkotyków oraz nie przebywania pod wpływem używek na terenie szkoły. Zabronione jest wnoszenie ww. substancji na teren szkoły. Stwierdzenie posiadania lub użycia ww. substancji i materiałów będzie skutkowało karami dyscyplinarnymi i zawiadomieniem Policji.

 

SZKODY:

Uczniowie zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody wynikającej z nieprzestrzegania postanowień Statutu – szkody materialne pokrywają rodzice ucznia.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH:

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych środków łączności, urządzeń radioelektronicznych, gier, itp. w czasie trwania zajęć edukacyjnych. Uczniowie mogą używać telefonów komórkowych na terenie szkoły tylko w sytuacjach szczególnych (zagrożenia zdrowia lub życia). Korzystanie z telefonów w innych okolicznościach (rejestracja obrazu i dźwięku, gry, SMS-y, czaty, itp.) będzie skutkowało zdeponowaniem telefonu w Sekretariacie szkoły. Telefon zostanie zwrócony Rodzicom na żądanie.

Szkoła nie ponosi finansowej odpowiedzialności za prywatne telefony komórkowe i inne urządzenia przyniesione przez uczniów do szkoły.

 

AKTY PRZEMOCY:

Uczeń jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji. Bójki, przepychanki i inne akty przemocy cielesnej na terenie szkoły są zabronione. Stwierdzone akty przemocy będą skutkowały wszczęciem odpowiednich procedur i zawiadomieniem Policji.

 

UBIÓR:

Uczeń swoim ubiorem nie powinien gorszyć innych, powinien nosić w szkole odpowiedni strój uznany za właściwy (odpowiednie, czyste i pasujące ubrania).

Rodzice oraz uczniowie są odpowiedzialni za noszenie na terenie szkoły ubioru nie zagrażającego zdrowiu i życiu, nie obrażającego uczuć, czy przekonań innych uczniów oraz nauczycieli, nie prowokującego do zachowań agresywnych.

Noszenie ubrań eksponujących napisy zawierające ofensywne, wulgarne lub tendencyjne treści jest niedozwolone (np. niedozwolone jest noszenie ubrań, plecaków z nadrukiem liści marihuany, napisami propagującymi faszyzm, zażywanie narkotyków, „THC”, dopalaczy itp.).

 

OFERTA – POMOC – ŚWIADCZENIA

 

POMOC  MATERIALNA:

Szkoła nie dysponuje funduszami przeznaczonymi na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O taką pomoc Rodzice powinni zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta lub Gminy, właściwego dla danego miejsca zamieszkania rodziny.

Uczniowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów żywienia pomoc finansową ze środków Pomocy Społecznej lub innych organizacji i instytucji.

 

STYPENDIA:

STYPENDIUM  PREZESA  RADY  MINISTRÓW:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania to:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

STYPENDIA  ZA  BARDZO  DOBRE  WYNIKI  W  NAUCE:

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce znajduje się u pedagoga szkolnego lub w Starostwie Powiatowym w Rykach.

Podstawowe wymagania to:

…„Starosta Rycki może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi szkoły prowadzonej przez Powiat Rycki, który spełnił w poprzednim roku szkolnym niżej wymienione warunki:

 1. średnia jego ocen na koniec roku wyniosła:
  1. w technikum co najmniej 4,8;
  2. w szkole branżowej 4,5;
 2. był laureatem olimpiady, konkursu lub turnieju na stopniu międzynarodowym lub krajowym;
 3. był uczestnikiem olimpiady, konkursu lub turnieju co najmniej na stopniu wojewódzkim po zakwalifikowaniu się ze stopnia niższego.

 

Stypendium może być przyznane nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w szkole. Otrzymywanie przez ucznia innych stypendiów za osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym będącym podstawą do przyznania Stypendium Starosty wyklucza z uczestnictwa w niniejszym programie stypendialnym”. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości spełnionych kryteriów.

 

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się na stronie internetowej PKP: http://www.plk-sa.pl/edukacja/

 

Regulamin programów stypendialnych „Lubelska Kuźnia Talentów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do techników i szkół branżowych, fundowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego znajduje się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej i stypendiów udziela przewodnicząca Komisji Stypendialnej p. Małgorzata Radomska (gab.115).

 

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE

 

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, w tym przedmiotowych, organizowanych przez nauczycieli w ramach obowiązkowych, nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Ponadto każdy uczeń może poszerzać swoją wiedzę pod kierunkiem nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, imprezach szkolnych, zawodach sportowych, spektaklach artystycznych, itp.

 

Wykaz nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych znajdzie się niebawem na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uczniowie”.

 

BIBLIOTEKA

mgr Anna Strumnik

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki za zgodą Dyrektora Szkoły.

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek       800 – 1400

 

PEDAGOG SZKOLNY/ NAUCZYCIEL SPECJALISTA:

mgr Małgorzata Radomska, gabinet 115

Godziny pracy:*

Poniedziałek

 800 – 1200

Wtorek

 800 – 1300

Środa

1300 – 1700

Czwartek

 800 – 1400

Piątek

 900 – 1200

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie

 

PEDAGOG SPECJALNY:

mgr Ewa Nowak, gabinet 115

Godziny pracy:*

Poniedziałek

1030 – 1530

Wtorek

1300 – 1630

Środa

1300 – 1630

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Magdalena Ostrowska, gabinet 115

Godziny pracy:*

Poniedziałek

1200 – 1600

Środa

  800 – 1245

Piątek

  800 – 1245

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:  Lucyna Węska, gabinet 28

 

LEKARZ STOMATOLOG: gabinet 28

 

Informacja o godzinach pracy pielęgniarki, stomatologa dostępne są w sekretariacie szkoły pod nr telefonu: 81- 883-02-74.

 

 

INTERNAT

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.

O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

 • mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
 • wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,
 • posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.

Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.

 

STOŁÓWKA:

Internat umożliwia wszystkim zainteresowanym uczniom korzystanie z wyżywienia w stołówce internatu.

Godziny wydawania posiłków:

 

ŚNIADANIE

       poniedziałek - piątek:            630  -  800

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1000  -  1100

OBIAD

       poniedziałek - piątek:          1300  -  1600

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1400  -  1600

KOLACJA

       poniedziałek - piątek:          1730  -  1900

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1730  -  1900

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

 

Pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrycki/ znajduje się e-Dziennik ZSZ nr 1 w Dęblinie. Założyliśmy go po to, abyście Państwo mogli w każdej chwili zobaczyć informacje o swoim dziecku w nim zapisane.

 

Co należy zrobić aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego?

 

 1. Podać adres e-mail wychowawcy klasy, do której przynależy dziecko, nad którym sprawują Państwo opiekę. Jest to wymóg konieczny, więc jeżeli jeszcze nie posiadacie Państwo swojej skrzynki e-mailowej to dłużej nie zwlekajcie z jej założeniem.
 2. Po podaniu adresu e-mail wychowawcy swojego dziecka możecie Państwo uwierzytelnić się w systemie, a więc w oknie dowolnej przeglądarki wpiszcie: vulcan.net.pl/powiatrycki/ lub po prostu ze strony szkoły wybierzcie odsyłacz „Dziennik Internetowy” (adres strony szkoły zsz1deblin.pl)
 3. Po wyświetleniu strony e-dziennika należy kliknąć przycisk: „Zaloguj się >”, a następnie w formatce uwierzytelnienia kliknąć: „Załóż konto”.
 4. Teraz wpiszcie Państwo w odpowiednie pola adres e-mail, który podany został wychowawcy klasy i zaznaczcie opcję: „Nie jestem robotem”. Po tej czynności wyświetli się pole captcha, w którym należy wskazać obrazy zgodne z pytaniem widniejącym nad nimi. Gdy wskazane zostaną wszystkie obrazy będące odpowiedzią na pytanie - klikamy w przycisk „Zweryfikuj.”
 5. Po poprawnej weryfikacji należy kliknąć w przycisk „Wyślij wiadomość >”
 6. Kolejną czynnością wykonywaną przez Państwa jest zalogowanie się na swoją skrzynkę pocztową i wyszukanie e-maila wygenerowanego przez system po procesie rejestracji. Wiadomość należy otworzyć, przeczytać, a następnie kliknąć w link aktywacyjny. Po tej czynności trzeba ustawić własne hasło dostępu do serwisu pamiętając, że:
 7. hasło powinno składać się z minimum 8 znaków;
 8. przynajmniej jeden znak to duża litera;
 9. przynajmniej jeden znak to cyfra.
 10. Teraz już w każdej chwili, w każdym miejscu gdzie macie Państwo dostęp do Internetu możecie logować się do systemu.

Uwaga:

 • szczegółowe informacje na temat zakładania konta e-dziennika poparte obrazami znaleźć możecie Państwo na stronie szkoły jako instrukcja dla rodziców;
 • jeżeli macie Państwo problem z założeniem konta lub po prostu z korzystaniem z e-dziennika zapraszamy do szkoły każdy z nauczycieli wam pomoże.