Opis projektu

Fundusze europejskie

 

Projekt „Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

Cele projektu:

1. Zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy zawodowej;

2. Podniesienie umiejętności samokształcenia się oraz pracy w grupie;

3. Podniesienie jakości i rangi kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji praktycznych uczniów;

4. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymagającego i zmieniającego się rynku pracy;

5. Podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania firm branżowych na rynkach pracy;

6. Wzrost kompetencji personalnych i społecznych uczniów poprzez kształcenie kreatywności, mobilności i wszechstronny rozwój osobowy i kulturowy uczestników;

7. Podniesienie samooceny uczestników oraz poczucia własnej wartości;

8.  Podniesienie poczucia przydatności w lokalnym życiu społecznym, gospodarczym oraz środowisku lokalnym;

9. Pokonywanie własnych słabości poprzez stawianie czoła nowym wyzwaniom;

10. Kształtowanie i doskonalenie posługiwania się językiem obcym;

11. Podniesienie umiejętności oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej i przeniesienie jej na polski rynek pracy;

12. Poznanie nowych i efektywnych rozwiązań technologicznych oraz odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zgodnych ze standardami europejskimi ;

13. Zwiększenie szans stażystów jako przyszłych pracowników lub pracodawców na europejskim rynku pracy poprzez wzbogacenie ich doświadczenia zawodowego;

14. Uzyskanie przez beneficjentów certyfikatu:

• Europass – Mobilność, potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe, który przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy.

• Certyfikatu Europejskiego System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), który nie tylko poświadcza zdobyte umiejętności zawodowe, ale także ukazuje stopień ich opanowania. Posiadanie takiego Certyfikatu będzie mobilizować naszych uczniów do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

15. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, jako sprawnej instytucji wspierającej rozwój uczniów, wspomagającej w każdej formie, nowoczesne formy doskonalenia zawodowego.

 

Najważniejsze cele projektu to:

W przypadku uczniów Technikum Informatycznego kształcenie umiejętności:

• dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań

• testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego

• rozbudowy zestawów komputerowych poprzez wymianę elementów

• wykonywania prac w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i zleceniobiorców

• projektowania prostych baz danych na użytek przedsiębiorstwa.

 

W przypadku uczniów Technikum Elektrycznego kształcenie umiejętności:

• montażu osprzętu elektroenergetycznego zgodnie ze schematem elektrycznym

• dokonywania przełączeń na niskim napięciu

• określania rodzajów zakłóceń w systemie elektroenergetycznym

• sprawdzania poprawności działania układów zabezpieczających

• posługiwania się dokumentacją techniczno – ruchową w zakresie eksploatacji rozdzielni wysokiego napięcia

• układania instalacji na ścianach w kanałach kablowych przy uwzględnieniu właściwości środowiska

 

Dla wszystkich uczniów:

• podniesienie  kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych poprzez udział w praktykach w przedsiębiorstwach informatycznych i elektrycznych na terenie Irlandii

• poznanie historii i kultury innego kraju,

• przełamanie bariery językowej  i stereotypowej,

• kształtowanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności.

• kształtowanie większej otwartości i tolerancyjności na różnorodność narodową

• Wyrównanie szans na zatrudnienie i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy

• Zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz europejskimi standardami bezpieczeństwa.

• Zdobycie doświadczenia zawodowego

• Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce

• Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole

 

 

Spodziewany wpływ projektu na uczestników obejmuje:

• podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie danego zawodu

• poszerzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności wykorzystania jej w praktyce

• zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych i poznanie najnowocześniejszych innowacji technologicznych w firmach irlandzkich

• zdobycie kwalifikacji zawodowych

• poznanie organizacji pracy w irlandzkich przedsiębiorstwach

• uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność i ECVET oraz paszportu językowego

• wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim

• przełamanie barier i stereotypów narodowościowych

• uwrażliwienie uczniów na tolerancję dla innych ludzi

• zwiększenie elastyczności i mobilności

• zwiększenie pewności siebie i wzrost samodzielności

• podniesienie motywacji do dalszego kształcenia

 

Planowane efekty:

• uczniowie udoskonalą swoje umiejętności i zdobędą nowe kompetencje zawodowe, co zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami: Europass Mobilność, ECVET

• uczniowie zwiększą swoje szanse na zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z bardzo wysokim wynikiem

• nastąpi wzrost motywacji i zainteresowania przedmiotami zawodowymi, zdobywaniem dalszych doświadczeń

• po zakończeniu stażu uczniowie będą mieli zwiększone szanse na zatrudnienie w lokalnych zakładach pracy, ze względu na doświadczenie zawodowe które zdobyli, w najnowocześniejszych firmach irlandzkich

• pozytywne postawy uczestników będą dobrym przykładem dla pozostałych uczniów

• udział w projekcie wpłynie na wzrost zainteresowania i motywacji do nauki języka angielskiego i języków obcych

• staż zagraniczny spowoduje wzrost tolerancji  i rozwinie kompetencje międzykulturowe naszych uczniów

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 569 853,31zł