Zebrania/konsultacje

Przewidywane terminy zebrań z Rodzicami:*

 

12 września 2022r. - Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, ZWO, Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów, Procedur postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego itp.

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z psychologiem: Fundamenty dobrej relacji z nastolatkiem - jak komunikować się bez przemocy.

Spotkanie rodziców klas maturalnych z dyrekcją: Procedury i harmonogram matur.

7 listopada 2022r.* - Zebranie śródsemestralne: Zdrowie psychiczne młodzieży - jak rozpoznać objawy zaburzeń i chorób psychicznych.

6 lutego 2023r.* - Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr: Uważni rodzice - jak dbać o bezpieczeństwo dziecka on-line.

3 kwietnia 2023r.* - Zebranie śródsemestralne: Uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

wystawianie przez nauczycieli i przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 16 grudnia 2022r. oraz do 26 maja 2023r. - w klasach 1 – 3;

do 30 listopada 2022r. oraz do 31 marca 2023r. - w klasach 4-tych;

 

przekazanie przez wychowawców rodzicom informacji

o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 22 grudnia 2022r. oraz do 6 czerwca 2023r. - w klasach 1 – 3;

do 2 grudnia 2022r. oraz do 4 kwietnia 2023r. - w klasach 4-tych.

 

*Informacje przekazywane są przez wychowawców.

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców i uczniów.

Terminy konsultacji:

        I sem.                                                                  II sem.

3 października 2022r.                                 6 lutego 2023r.

7 listopad 2022r.                                          6 marca 2023r.

5 grudnia 2022r.                                           3 kwietnia 2023r.

2 stycznia 2023r.                                           29 maja2023r.

 

    WAŻNA  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW:

W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

O sposobie dostępu do danych poinformują Państwa wychowawcy klas.