Zebrania/konsultacje

Przewidywane terminy zebrań z Rodzicami:*

 

11 września 2023r. – Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, ZWO, Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia itp. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów.

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją i psychologiem: Fundamenty dobrej relacji z nastolatkiem jak komunikować się bez przemocy.

Spotkanie rodziców klas maturalnych z dyrekcją: Procedury i harmonogram matur.

6 listopada 2023r.* – Zebranie śródsemestralne: Rodzina i jej znaczenie w rozwoju młodzieży.

25 stycznia 2024r.* – Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr: Pokolenie „płatków śniegu” – rezyliencja i odporność psychiczna młodzieży w zderzeniu z zagrożeniami współczesności.

8 kwietnia 2024r.* – Zebranie śródsemestralne: Fonoholizm – uzależnienie XXI wieku.

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

wystawianie przez nauczycieli i przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 22 grudnia 2023r. oraz do 24 maja 2024r. – w klasach 1 – 4;

do 1 grudnia 2023r. oraz do 27 marca 2024r. – w klasach 5-tych;

 

przekazanie przez wychowawców rodzicom informacji

o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 5 stycznia 2023r. oraz do 29 maja 2024r. – w klasach 1 – 4;

do 8 grudnia 2023r. oraz do 4 kwietnia 2023r. – w klasach 5-tych.

 

*Informacje przekazywane są przez wychowawców.

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców i uczniów.

Terminy konsultacji:

       I sem.                                                      II sem.

2 października 2023r.                                   4 marca 2024r.

6 listopada 2023r.                                        6 maja 2024r.

4 grudnia 2023r.                                          3 czerwca 2024r.

 

    WAŻNA  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW:

W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

O sposobie dostępu do danych poinformują Państwa wychowawcy klas.