konkurs fotograficzno – czytelniczy "Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

Biblioteka szkolna ZSZ Nr 1 w Dęblinie

ogłasza konkurs fotograficzno – czytelniczy

na najlepszy portret pod hasłem:

"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"


Celem konkursu jest:
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- zwizualizowanie pasji czytania,
- zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji,

- rozwijanie i dzielenie się swoimi zainteresowaniami.

 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich uczniów naszej

    szkoły.
2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię.
3. Technika prac jest dowolna.

4. Termin nadsyłania fotografii: do 7 maja 2021r.

5. Prace należy przesłać na adres email: zsz1deblin_news@interia.pl
5. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: imię i nazwisko autora, klasę

6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem

    fotograficznym,    telefonem komórkowym,
7. Zgłoszone prace będą eksponowane na szkolnej stronie internetowej i profilu FB.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez  

    organizatora, Decyzje jury są ostateczne.
2. Kryteria oceny: zgodność z tematyką konkursu, interesujące ujęcie tematu,

    pomysłowość i oryginalność,

3. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone,
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące

    zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby

    konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r.

    Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

Artykuły