Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK MECHANIK

                                                                                                           TECHNIK  MECHANIK

                                                                                                    SYMBOL  CYFROWY  311504

                                                                   Szkoła na podbudowie gimnazjum, cykl kształcenia 4 lata

                                                                                                        UMOWA  PARTNERSKA

                                                                         Z  WOJSKOWYMI  ZAKŁADAMI  INŻYNIERYJNYMI !!!

                                                               GWARANCJA  ZATRUDNIENIA  PO  UKOŃCZENIU  SZKOŁY !!!

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

Uczeń nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik.

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzimetodą obróbki ręcznej

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzimetodą obróbki maszynowej

3. Wykonywanie połączeń materiałów

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • matematyka i geografia,
 • historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający

PRAKTYKI:

w klasie trzeciej - w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

Posiadacz dyplomu potrafi:

 • montować zespoły i mechanizmy maszyn i urządzeń,
 • wykonywać montaż połączeń elementów maszyn i urządzeń,
 • montować układy hydrauliczne i pneumatyczne maszyn i urządzeń,
 • naprawiać elementy i zespoły maszyn i urządzeń,
 • konserwować elementy i zespoły maszyn i urządzeń,
 • instalować i obsługiwać maszyny i urządzenia na stanowisku,
 • opracowywać procesy wytwarzania oraz montażu części maszyn i urządzeń,
 • sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 • kalkulować koszty wytwarzania wyrobów,
 • przygotowywać i nadzorować produkcję wyrobów przestrzegając parametrów technologicznych oraz jakościowych,
 • zarządzać gospodarką materiałową i odpadami,
 • dobierać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 • stosować prawa i przestrzegać zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
 • rozróżniać układy sterowania obrabiarek;

ZAWODY DOSTĘPNE DLA POSIADACZA DYPLOMU:

mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik

- zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne; ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia

DOSTĘP DO NASTĘPNEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Dyplom pozwala kontynuować kształcenie w szkole wyższej.