Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.zsz1deblin.pl

 

Data publikacji i akualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-03


Status pod względem zgodności

Strona główna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Artur Misiak
e-mail: zsz1deblin@interia.pl
Telefon:  81 883 02 74

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie mieści się w trzech budynkach. Budynki nie są w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności
w poruszaniu się. Przy wejściach głównych do budynków znajdują się podjazdy ułatwiające wejście do budynku. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynków nie ma wind, przy schodach zamontowane są barierki. Toalety wewnątrz budynku Pracowni Zajęć Praktycznych są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły brak jest wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.