Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/24

 

CZYNNOŚĆ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN REKRUTACJI

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

15.05.2023 r. - 23.06.2023 r. 
do godz. 15.00

Wydawanie skierowań na badania lekarskie

15.05.2023 - 19.07.2023

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

(kopie dokumentów)

Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata albo złożenie nowego wniosku wraz z dokumentami

23.06.2023 r. - 10.07.2023 r.   
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach

Do 10.07.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

Do 17.07.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.07.2023 r.  do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

18.07.2023 r. - 21.07.2023 r.  
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.07.2023 r.  do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 25.07.2023 r.

 

Pliki do pobrania: 

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły

Deklaracja ucznia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o przyjęcie do internatu

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego