Rekrutacja

plakat promocyjny

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym - 2022/2023 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych wraz z dokumentami.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 16 maja do 24 czerwca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 29 lipca do 3 sierpnia 2022 r.


2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 16 maja do 26 czerwca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 29 lipca do 16 sierpnia 2022 r.


3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. do godz. 15:00.


4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do 14 lipca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - do 3 sierpnia 2022 r.


5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do 21 lipca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - 10 sierpnia 2022 r.

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - 22 lipca 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - 11 sierpnia 2022 r.


7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 22 lipca do 28 lipca 2022r. - do godz. 15:00
Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.


8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 29 lipca 2022 r. - do godz. 14:00.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - 19 sierpnia 2022 r. - do godz. 14:00.


Postępowanie odwoławcze
1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 sierpnia 2022 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - 24 sierpnia 2022 r.


2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


3. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.


4. Dyrektora szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Uwaga:
Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do dnia 31 sierpnia 2022 r. mogą być procedowane za pomocą komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


§1


1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
2. Absolwent szkoły podstawowej dostarcza następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna:
a. kandydaci uczestniczący w naborze elektronicznym dostarczają dokumenty:
- bezpośrednio do sekretariatu szkoły (z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych),
- listowanie do sekretariatu szkoły (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ul. Tysiąclecia 27, 08-530 Dęblin),
¬- podpisany elektronicznie dokument wykorzystując możliwość potwierdzenia tożsamości oferowaną przez program obsługujący nabór elektroniczny,
- wykorzystując Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP –podpisane i zeskanowane dokumenty dołączone jako załączniki do wiadomości.
b. kandydaci spoza naboru elektronicznego dostarczają dokument na druku pobranym ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu:
- bezpośrednio do sekretariatu szkoły (z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych),
- listowanie do sekretariatu szkoły (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ul. Tysiąclecia 27 08-530 Dęblin),
- wykorzystując Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP –podpisane i zeskanowane dokumenty dołączone jako załączniki do wiadomości.
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
4) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
5) 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem),
6) kartę zdrowia, bilans zdrowia


§2


• W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej członków.
• Komisja pracuje zgodnie z obowiązującym w danym roku szkolnym kalendarzem procedury rekrutacyjnej.
• Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie ustaleń dokonanych przez tę komisję.
• Dyrektor szkoły zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.


§3


1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje uzyskanie, co najmniej minimalnej liczby punktów ustalonej przez szkolną komisję rekrutacyjną.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym punkty za spełnienie poniższych kryteriów:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• z języka polskiego,
• z matematyki,
mnożone przez 0,35,
• z języka obcego nowożytnego (wskazanego w opisie planowanego oddziału),
mnożone przez 0,3,

2) oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych w opisie planowanego oddziału), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
1. a) ocena celujący - 18 pkt.,
2. b) ocena bardzo dobry - 17 pkt.,
3. c) ocena dobry - 14 pkt.,
4. d) ocena dostateczny - 8 pkt.,
5. e) ocena dopuszczający - 2 pkt.,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.,
4.1) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami:
a)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
4.2) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.


§4


1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej dokonuje się zgodnie z §13Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz. U. 2019 poz. 1737.


§5


Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzoną opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej,
2) spełniający kryteria społeczne: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – kryteria mają jednakową wartość..
3) Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów zaleca się stosowanie kryteriów do momentu zróżnicowania kandydatów:
a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty,
c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę języka polskiego.
d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę języka angielskiego.
e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen).


§6


1. W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór zgodnie z deklaracjami kandydatów dotyczącymi preferowanego kierunku kształcenia.
2. Deklaracja wyboru kierunku kształcenia złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

 

 

 

 

                                                                                                 

Wniosek o przyjęcie do szkoły:

                                                                                                                                                              docx: pobierz

 

Wniosek o przyjęcie do internatu  w formacie:

                                                                                                                                                              docx: pobierz

                                                                                                 

Deklaracje dla rodziców:

                                                                                                                                                             docx: pobierz

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO:

                                                                                                                                                             docx: pobierz

 

Zgoda na opiekę stomatologiczną:

                                                                                                                                                              pdf: pobierz

 

Lista ośrodków wykonujących badania lekarskie dla uczniów:

                                                                                                                                                                                    pdf: pobierz