Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Odbiór budynku internatu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.

Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Kleeberga w Dęblinie na kwotę  2.298.376,00 zł. oraz za sporządzenie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej na kwotę 2.000,00 zł.