Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Zakończenie projektu

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zakończył się projekt „Europejskie umiejętności – zawodowy start” o numerze: 2018-1-PL01-KA102-048049 akcja - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie kształcący się w zawodzie technik mechanik lotniczy. W projekcie udział wzięło 64 uczniów z klas trzecich i czwartych. W ramach projektu uczestnicy odbywali dwutygodniowe staże w Sewilli w firmie ADA Instituto Tecnico Superior.

 

Udział w projekcie miał bezpośredni wpływ na wzrost kompetencji językowych. Uczestnicy skonfrontowali swoją wiedzą oraz znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego w realnym środowisku pracy. Dzięki konieczności komunikowania się w języku obcym w sytuacjach życia codziennego i w pracy, mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych.

Wykonując działania bezpośrednio na stosowanych w Europie statkach powietrznych, posługując się specjalistycznymi narzędziami oraz stosując międzynarodowe procedury obsługowe zweryfikowali i rozwinęli posiadane umiejętności zawodowe poprzez praktyczne ich wykorzystanie.

Dzięki odbytym stażom uczniowie zauważyli, jakie możliwości otwiera przed nimi europejski rynek pracy, co wpłynęło na wzrost motywacji do efektywniejszego kształcenia w zawodzie.  Znacznie podniosła się samoocena i poczucie własnej wartości uczestników.

Beneficjenci podnieśli kompetencje kulturowe. Chętnie poznawali odmienną kulturę i tradycje innego kraju, zwiększyła się tolerancja, otwartość oraz ciekawość świata. Program kulturowy przygotowany w ramach projektu, m. in. wycieczki do miejsc takich jak Kordoba, Malaga, Kadyks, Grenada czy Italica znacznie przybliżyły kulturę, pozwoliły poznać architekturę i obyczaje panujące w kraju goszczącym.

Udział w projekcie ugruntował pozycję szkoły na rynku kształcenia zawodowego. Stał się też przekazem dla chcących podjąć kształcenie zawodowe, że szkoła stara się zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze możliwości do odbywania praktyk zawodowych, umożliwia zdobycie międzynarodowych certyfikatów oraz rozwój osobisty.

Z udziału w projekcie skorzystała także kadra nauczycielska. Opiekunowie nawiązali współpracę międzynarodową, poznali metody pracy stosowane w instytucji partnerskiej oraz organizacji przyjmującej, podnieśli swoje kompetencje językowe.

Wszyscy beneficjenci otrzymali dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności - certyfikat wydany przez organizację partnerską EuroMind, kartę oceny ECVET oraz najważniejszy dokument sygnowany podpisem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - Europass Mobilność.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad projektem, w szczególności Dyrekcji szkoły oraz koordynatorom: p. Arturowi Misiakowi i p. Marzenie Teodorowicz.

 

Oto niektóre opinie uczestników o udziale w projekcie:

 

Pobyt w Hiszpanii oceniam pozytywnie, spotkałem tu wielu ciekawych ludzi i zdobyłem doświadczenie w zawodzie, które będzie przydatne w przyszłości. Odwiedziłem wiele ciekawych miejsc, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Dzięki naszej koordynatorce, Dominice i tłumaczce Marcie poznałem kulturę i obyczaje Hiszpanów. Mam nadzieję, że pewnego dnia wrócę do Sewilli, ponieważ były to dwa niezapomniane tygodnie w moim życiu.

Dominik

                   Bardzo podobała mi się współpraca polsko-hiszpańska i praca zespołowa. To nauczyło mnie wielu nowych i dobrych rzeczy. Podobały mi się również wszystkie nasze podróże, mam nadzieję, że to się powtórzy. Naprawdę chcę ponownie wrócić do Hiszpanii.

Damian

                   Jestem zachwycona Hiszpanią i Sevillą. Dużo się tutaj nauczyłam. Staż pozwolił mi poszerzyć wiedzę. Wszyscy przyjęli nas bardzo serdecznie i próbowali nauczyć nas czegoś nowego.

Vitaliia

Liczymy, że w przyszłości ponownie uda nam się zrealizować podobne projekty.

 

Informacje o projekcie można uzyskać odwiedzając stronę internetową Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie : www.zsz1deblin.pl, natomiast przebieg poszczególnych mobilności przedstawiony dzień po dniu odwiedzając naszą grupę na facebooku poświęconą projektowi: https://www.facebook.com/groups/2204573566533573/

 

Koordynatorzy projektu:

Artur Misiak, Marzena Teodorowicz.