Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ŚLUSARZ

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ŚLUSARZ

                                                                                             

Kwalifikacje w zawodzie

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do specjalizacji.
Przewidywane są następujące specjalizacje w zawodzie ślusarz:

  • ślusarz narzędziowy,
  • ślusarz konstrukcji metalowych,
  • ślusarz urządzeń komunalnych i sprzętu domowego,
  • ślusarz artystyczny.

Absolwent szkoły potrafi:

  • wykonywać prace ślusarskie z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
  • naprawiać narzędzia do obróbki materiałów,
  • naprawiać elementy maszyn i urządzeń,
  • wykonywać połączenia rozłączne i nierozłączne metali,
  • zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzia,
  • dobierać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą; uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się; dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.Posiadacz dyplomu może kontynuować kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.