Szkolny informator dla rodziców

Najważniejsze informacje dotyczące Zespół Szkół Zawodowych nr 1

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

 

Witam w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Dęblinie!

 

Poniższy przewodnik stanowi kompilację zasad i przepisów oraz zwyczajów i ma na celu dostarczenie Państwu najbardziej aktualnych informacji o naszej szkole.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informatora a zwłaszcza z zawartym w nim zbiorem zasad obowiązujących w naszej szkole. Niektóre informacje, szczególnie te dotyczące przepisów, ze względu na obszerność dokumentów, nie zostały w informatorze rozwinięte w pełni. Wszystkie dokumenty odnoszące się do powyższej tematyki są do Państwa dyspozycji i znajdują się w bibliotece szkoły lub na stronie internetowej szkoły http://www.zsz1deblin.pl/.

 

Zwracam się do Was drodzy Rodzice ze szczególną prośbą o aktywne włączenie się w proces wychowania waszych dzieci. Zapraszam jednocześnie do aktywnego udziału w pracach Rady Rodziców. Będę wdzięczny za Państwa bezinteresowną pomoc, nie wyłączając z tego wszelkich Państwa sugestii oraz innego rodzaju wsparcia.

Głęboko wierzę, że Państwa działania wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie naszej szkoły oraz poziom edukacji waszych dzieci. Wspólnym wysiłkiem będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia procesu nauczania i osiągnięcia perfekcji w tym, co robimy na rzecz edukacji i wychowania.

Z pewnością niejednokrotnie zobaczycie mnie Państwo i usłyszycie wypowiadaną przeze mnie frazę: „Nie mówmy tylko o szkole przyszłości- sprawmy, aby nią była”.

 

 

Z poważaniem

 

Artur Misiak

Dyrektor ZSZ nr1 w Dęblinie

 

 
 

NAZWA  I  ADRES  SZKOŁY, NUMER  TELEFONU,

ADRES  INTERNETOWY:

 

Zespół Szkół Zawodowych nr1

im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin

ul. Tysiąclecia 27

telefon/fax: 81- 883- 02-74

 

http://www.zsz1deblin.pl/

 

e-mail: zsz1deblin@interia.pl

 

 

 

KADRA SZKOŁY.

 

 

Dyrektor szkoły: mgr Artur Misiak

 

Zastępca dyrektora: mgr Iwona Wierzchowska-Kuta

 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu: mgr Mariusz Kłos

 

Kierownik Internatu: mgr Marta Pielak

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Jacek Zagożdżon*

 

Rzecznik Praw Ucznia: mgr inż. Andrzej Teodorowicz*

 

Pedagog szkolny/nauczyciel specjalista: mgr Małgorzata Grabowska

 Padagog specjalny: mgr Ewa Nowak

Szkolny psycholog: mgr Magdalena Ostrowska

 

Pielęgniarka: Lucyna Węska

 

 

*do czasu nowych wyborów

 

Wychowawcy klas:

 

Klasa

Wychowawca

1tl

mgr Anna Puchniak

1te

mgr Teresa Kowalska

1ti

mgr Agnieszka Ungiert

1tk

mgr Arlena Domańska

2tl

mgr Joanna Pieńkosz

2tke

mgr Urszula Kostyra

2ti

mgr Monika Malska

3tl

mgr Nowak Tomasz

3te

mgr Beata Liszkiewicz

3ti

mgr Monika Pawłowska

3tmk

mgr Małgorzata Radomska

4tli

mgr Karolina Rymkiewicz-Rogacka

4tke

mgr Agnieszka Piwońska-Filipek

4i4A

mgr Natalia Gancarska

4i4B

mgr Artur Pacholski

4e4

mgr Urszula Pacholska

4kl4

mgr inż. Andrzej Teodorowicz

 

W przypadku wątpliwości dotyczących działalności szkoły bądź jej pracowników poniżej zamieszczone zostały adresy organów państwowych nadzorujących i kierujących pracą edukacyjną. Jednakże z naszego doświadczenia wynika, że większość spraw może być załatwiona na gruncie szkolnym, najczęściej poprzez wychowawcę klasy, bez konieczności angażowania nw. organów.

 

ORGAN  PROWADZĄCY  SZKOŁĘ:

 

Starostwo Powiatowe w Rykach

08-500 Ryki

ul. Wyczółkowskiego 10 a,

telefon: 81- 865- 74- 50; fax: 81- 865- 19- 66

e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

 

NADZÓR  PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Lublinie

20-950 Lublin,

ul. 3 Maja 6

telefon: 81- 538-52-00; fax: 81- 538-52-30, 081- 538-52-65

e-mail:kuratorium@kuratorium.lublin.pl

 

 

 

Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 to:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

MISJA  SZKOŁY:

 

Jesteśmy po to, aby:

 • przygotować młodzież szkoły do życia we współczesnym świecie;
 • przekazywać wiedzę i dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia;
 • zapewnić każdemu uczniowi warunki do jego indywidualnego rozwoju;
 • wpajać miłość do Ojczyzny;
 • budzić szacunek wobec polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kształtować postawę otwartości na wartości kultury Europy i świata;
 • wychowywać w poczuciu odpowiedzialności i wzajemnej tolerancji;
 • rozbudzać zainteresowania;
 • zapewniać opiekę i poczucie bezpieczeństwa;
 • wspomagać rodzinę w procesie wychowania.

 

W naszych działaniach zmierzamy do tego, aby:

 • stworzyć warunki sprzyjające osiąganiu przez ucznia sukcesów szkolnych na miarę jego możliwości;
 • wyposażyć ucznia w umiejętności przydatne do wypełniania różnych ról w społeczeństwie;
 • przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

Szkoła, uczniowie oraz ich rodzice są współodpowiedzialni za stopień osiągnięcia powyższych celów.


KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023

 Początek roku szkolnego:  1 września 2022r. (czwartek)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych:  5 października 2022r. (środa).

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2022r. (Przerwa ta obejmuje Święta Bożego Narodzenia oraz okres do Nowego Roku włącznie).

Koniec I semestru w klasach programowo najwyższych:  22 grudnia 2022r.

Koniec I semestru w klasach 1 – 3:  13 stycznia 2023r.

Ferie zimowe (woj. lubelskie):  16 – 29 styczeń 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  6 – 11 kwietnia 2023r. (Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje okres Świąt Wielkanocnych, tj. od Wielkiego Czwartku do wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym włącznie).

Pisemny egzamin dojrzałości — Matura 2023:

język polski -  4 maja 2023r.

matematyka -  5 maja 2023r.

język angielski -  8 maja 2023r.

10 - 23 maja 2023r. - egzamin ustny z języka polskiego

i języka obcego nowożytnego

 

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

9 - 21 stycznia 2023r.  i  1 - 18 czerwca 2023r.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:  28 kwietnia 2023r.

Zakończenie zajęć w pozostałych klasach:  23 czerwca 2023r.

 

Ferie letnie:  24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1 września 2022r. (czwartek) - rozpoczęcie roku szkolnego;

14 października 2022r.(piątek) - Dzień Nauczyciela;

12 stycznia 2023r. (czwartek) - część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach;

2 maja 2023r. (wtorek) - ze względu na organizację pracy szkoły;

4 maja 2023r. (czwartek) - egzamin maturalny z j. polskiego;

5 maja 2023r. (piątek) - egzamin maturalny z matematyki;

8 maja 2023r. (poniedziałek) - egzamin maturalny z j. angielskiego;

9 czerwca 2023r.(piątek) - ze względu na organizację pracy szkoły;

5 czerwca 2023r. (poniedziałek) - część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach;

23 czerwca 2023r. (piątek) - zakończenie roku szkolnego.

 

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

 

Uważamy, że Rodzice są pierwszymi i zarazem najbardziej wpływowymi oraz najlepszymi nauczycielami swoich dzieci. Dzięki wpływowi Rodziców i ich zaangażowaniu w proces edukacji dzieci rozwijają zdolności do nauki, pracy i życia w środowisku, a także wykorzystania czasu wolnego w najbardziej konstruktywny sposób. To Rodzice uczą dzieci słuchania, rozumienia, samodzielności w działaniu i odpowiedzialności za swoje czyny. Rodzice tworząc system wartości i zasad rozpoczynają proces rozwoju swoich dzieci oraz ugruntowania poczucia własnej wartości, uczą dzieci odpowiedzialności za nabycie odpowiednich kompetencji niezbędnych w procesie edukacji obywatelskiej. Zapewniają w ten sposób bezpieczeństwo, które pozwala ich dzieciom na stosowanie umiejętności zdobytych w szkole w życiu prywatnym oraz wykorzystywanie ich z pożytkiem dla kariery w przyszłości.

 

Praktyka szkolna dowodzi, że im bardziej Rodzice zaangażowani są i skupiają uwagę na edukacji swoich dzieci, tym większych należy spodziewać się sukcesów wychowawczych i mniejszych problemów. I przeciwnie, niepowodzenia dzieci dotykają zarówno nauczycieli, jak i Rodziców. Partnerska praca Rodziców i nauczycieli zawsze odbywa się z korzyścią dla dzieci i przynosi wymierne pozytywne efekty.

 

Zaangażowanie Rodziców i ich obecność w procesie edukacji w naszej szkole są zrozumiałe, niezbędne i ponad wszelką miarę oczekiwane. Nić partnerstwa łączącego szkołę z domem dobrze rokuje przyszłym sukcesom uczniów. Partnerstwo Szkoły i domów rodzinnych uczniów, zaufanie i przejrzystość w działaniu oraz wzajemnych relacjach tworzą system niepodważalnych wartości, dzięki któremu przyszły sukces dzieci jest możliwy.

 

Rodzice absolwentów naszej szkoły dobrze wiedzą, że ich pomoc była ważnym czynnikiem gwarantującym sukces edukacyjny ich dzieci. Udział Rodziców w procesie edukacji nie należy do łatwych, czy przyjemnych. Jednak dzięki nim budowany jest „zdrowy” system oparty na partnerstwie. Tak rozumiane partnerstwo tworzy przyjazne środowisko do nauki i przyszłych osiągnięć.

 

Zaangażowanie Rodziców i ich codzienna obecność w procesie edukacji, bez względu na ich formę, są bardzo ważne i konieczne. Sporadyczne wizyty Rodziców w szkole nie mogą być określane jako wystarczające zaangażowanie. Zachęcamy Rodziców do aktywnego udziału w procesie edukacji i zapraszamy do współpracy.

 

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI:

 

Przewidywane terminy zebrań z Rodzicami:*

 

12 września 2022r. - Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, ZWO, Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów, Procedur postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego itp.

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z psychologiem: Fundamenty dobrej relacji z nastolatkiem - jak komunikować się bez przemocy.

Spotkanie rodziców klas maturalnych z dyrekcją: Procedury i harmonogram matur.

14 listopada 2022r.* - Zebranie śródsemestralne: Zdrowie psychiczne młodzieży - jak rozpoznać objawy zaburzeń i chorób psychicznych.

6 lutego 2023r.* - Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr: Uważni rodzice - jak dbać o bezpieczeństwo dziecka on-line.

3 kwietnia 2023r.* - Zebranie śródsemestralne: Uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

 

wystawianie przez nauczycieli i przekazanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 16 grudnia 2022r. oraz do 2 czerwca 2023r. - w klasach 1 – 3;

do 30 listopada 2022r. oraz do 31 marca 2023r. - w klasach 4-tych;

 

przekazanie przez wychowawców rodzicom informacji

o przewidywanych ocenach semestralnych i końcoworocznych:

do 22 grudnia 2022r. oraz do 6 czerwca 2023r. - w klasach 1 – 3;

do 2 grudnia 2022r. oraz do 4 kwietnia 2023r. - w klasach 4-tych.

 

*Informacje przekazywane są przez wychowawców.

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców i uczniów.

Terminy konsultacji:

                                I sem.                                                                  II sem.

3 października 2022r.                                   6 lutego 2023r.

7 listopad 2022r.                                           6 marca 2023r.

5 grudnia 2022r.                                           3 kwietnia 2023r.

2 stycznia 2023r.                                          5 czerwca 2023r.

 

    WAŻNA  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW:

W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.

O sposobie dostępu do danych poinformują Państwa wychowawcy klas.

ZARZĄDZENIA  ADMINISTRACYJNE:

 

 

SEKRETARIAT  SZKOŁY:

 

Godziny pracy:

 

CODZIENNIE       730  -  1530

  Dla uczniów         1025  -  1035*

                                                1300  -  1500*

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

 

OPŁATY:

 

Składka na fundusz RR jest dobrowolna – wysokość składki ustala RR.

 

 

Zakwaterowanie w internacie – 70 zł miesięcznie.

 

Wyżywienie – całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) – 17 zł, obiad dla uczniów – 7 zł. Koszt obiadów dla pracowników – 10,00, emerytów – 10,00 + ustawowy podatek VAT.

 

Kaucja za zakwaterowanie w internacie na cały okres kształcenia (wpłacana na początku) – 200 zł.

 

 

 WYMAGANIA  DYSCYPLINARNE:

 

BEZPIECZNA  SZKOŁA:

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami patologii społecznej określa rozdział 2 §98 Statutu Szkoły. Wynika z niego między innymi, że Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć pozaszkolnych, zatem uczniowie muszą podporządkowywać się ich poleceniom. W przypadku zagrożenia epidemicznego zostaną wdrożone procedury bezpieczeństwa, zmniejszające ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi.

 

 

Szkoła nie odpowiada za mienie uczniów pozostawione bez opieki.


 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA

ORAZ

ZASADY  ZACHOWANIA  W  SZKOLE:

 

Prawa i obowiązki ucznia opisane zostały w Dziale VII Rozdziale 6 §128 – 133 Statutu Szkoły. Tu przypominamy jedynie, że podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.

 

ABSENCJA:

Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, uzupełniania braków wynikających z absencji oraz bezzwłocznego usprawiedliwienia u wychowawcy nieobecności w szkole, nie później niż po upływie 7 dni od chwili przerwania nauki.

 

ZASADY KULTURY:

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o piękno mowy ojczystej, okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, jeśli nie są one sprzeczne z dobrem ucznia.

 

WULGARYZMY JĘZYKOWE:

Uczniowie na terenie szkoły powinni posługiwać się odpowiednim słownictwem. Zabronione jest używanie przekleństw, slangu i wulgaryzmów językowych.

 

UŻYWKI:

Uczeń jest zobowiązany do bezwarunkowej abstynencji: nie palenia papierosów, nie picia alkoholu i nie posiadania narkotyków oraz nie przebywania pod wpływem używek na terenie szkoły. Zabronione jest wnoszenie ww. substancji na teren szkoły. Stwierdzenie posiadania lub użycia ww. substancji i materiałów będzie skutkowało karami dyscyplinarnymi i zawiadomieniem Policji.

 

SZKODY:

Uczniowie zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody wynikającej z nieprzestrzegania postanowień Statutu – szkody materialne pokrywają rodzice ucznia.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓWKOMÓRKOWYCH:

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych środków łączności, urządzeń radioelektronicznych, gier, itp. w czasie trwania zajęć edukacyjnych. Uczniowie mogą używać telefonów komórkowych na terenie szkoły tylko w sytuacjach szczególnych (zagrożenia zdrowia lub życia). Korzystanie z telefonów w innych okolicznościach (rejestracja obrazu i dźwięku, gry, SMS-y, czaty, itp.) będzie skutkowało zdeponowaniem telefonu w Sekretariacie szkoły. Telefon zostanie zwrócony Rodzicom na żądanie.

Szkoła nie ponosi finansowej odpowiedzialności za prywatne telefony komórkowe i inne urządzenia przyniesione przez uczniów do szkoły.

 

AKTY PRZEMOCY:

Uczeń jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji. Bójki, przepychanki i inne akty przemocy cielesnej na terenie szkoły są zabronione. Stwierdzone akty przemocy będą skutkowały wszczęciem odpowiednich procedur i zawiadomieniem Policji.

 

UBIÓR:

Uczeń swoim ubiorem nie powinien gorszyć innych, powinien nosić w szkole odpowiedni strój uznany za właściwy (odpowiednie, czyste i pasujące ubrania).

Rodzice oraz uczniowie są odpowiedzialni za noszenie na terenie szkoły ubioru nie zagrażającego zdrowiu i życiu, nie obrażającego uczuć, czy przekonań innych uczniów oraz nauczycieli, nie prowokującego do zachowań agresywnych.

Noszenie ubrań eksponujących napisy zawierające ofensywne, wulgarne lub tendencyjne treści jest niedozwolone (np. niedozwolone jest noszenie ubrań, plecaków z nadrukiem liści marihuany, napisami propagującymi faszyzm, zażywanie narkotyków, „THC”, dopalaczy itp.).

 

 

 

POMOC  MATERIALNA:

 

Szkoła nie dysponuje funduszami przeznaczonymi na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O taką pomoc Rodzice powinni zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta lub Gminy, właściwego dla danego miejsca zamieszkania rodziny.

Uczniowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów żywienia pomoc finansową ze środków Pomocy Społecznej lub innych organizacji i instytucji.

 

STYPENDIA:

 

STYPENDIUM  PREZESA  RADY  MINISTRÓW:

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania to:

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

STYPENDIA  ZA  BARDZO  DOBRE  WYNIKI  W  NAUCE:

 

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce znajduje się u pedagoga szkolnego lub w Starostwie Powiatowym w Rykach.

Podstawowe wymagania to:

…„Starosta Rycki może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi lub absolwentowi szkoły prowadzonej przez Powiat Rycki, który spełnił w poprzednim roku szkolnym niżej wymienione warunki:

 1. średnia jego ocen na koniec roku wyniosła:
  1. w technikum co najmniej 4,8;
  2. w szkole branżowej 4,0;
  3. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
  4. był laureatem olimpiady przedmiotowej, zawodowej lub konkursu na szczeblu co najmniej krajowym;
  5. uzyskał z matury średnio co najmniej 85% punktów z części pisemnej z dwóch przedmiotów obowiązkowych, na wybranym przez siebie poziomie.

 

Stypendium może być przyznane nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.” Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości spełnionych kryteriów (trzeba spełnić co najmniej 2).

 

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się na stronie internetowej PKP: http://www.plk-sa.pl/edukacja/

 

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych (technik mechanik) fundowanego przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne znajduje się u przewodniczącego Komisji Stypendialnej p. Małgorzaty Radomskiej lub u pedagoga szkolnego.

 

Regulamin programów stypendialnych „Lubelska Kuźnia Talentów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do techników i szkół branżowych, fundowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego znajduje się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej i stypendiów udziela przewodnicząca Komisji Stypendialnej p. Małgorzata Radomska (bibl.)

lub pedagog p. Małgorzata Grabowska (gab.115).

 

 


BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Radomska, mgr Anna Strumnik

 

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka dysponuje Centrum Multimedialnym, z którego korzystają uczniowie i inni pracownicy szkoły. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki za zgodą Dyrektora Szkoły.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek       800 – 1400

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY/ NAUCZYCIEL SPECJALISTA:

mgr Małgorzata Grabowska, gabinet 115

 

Godziny pracy:*

 

Poniedziałek

800 – 1030

Wtorek

800 – 1600

Środa

1200 – 1500

Czwartek

1030 – 1500

Piątek

800 – 1300

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Magdalena Ostrowska, gabinet 115

 

Godziny pracy:*

 

Poniedziałek

800 – 1600

Środa

800 – 1345

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:  Lucyna Węska, gabinet 28

 

LEKARZ STOMATOLOG: gabinet 28

 

Informacja o godzinach pracy pielęgniarki, stomatologa dostępne są w sekretariacie szkoły pod nr telefonu: 81- 883-02-74.

 

 

 

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE

 

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, w tym przedmiotowych, organizowanych przez nauczycieli w ramach obowiązkowych, nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Ponadto każdy uczeń może poszerzać swoją wiedzę pod kierunkiem nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, imprezach szkolnych, zawodach sportowych, spektaklach artystycznych, itp.

 

Wykaz nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych znajdzie się niebawem na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uczniowie”.

 

INTERNAT

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.

O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

­        mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,

­        wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,

­        posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.

Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.

 

STOŁÓWKA:

Internat umożliwia wszystkim zainteresowanym uczniom korzystanie z wyżywienia w stołówce internatu.

Godziny wydawania posiłków:

 

ŚNIADANIE

       poniedziałek - piątek:           630 -  800

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1000 -  1100

OBIAD

       poniedziałek - piątek:          1300 -  1600

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1400 -  1600

KOLACJA

       poniedziałek - piątek:         1730 -  1900

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1730 -  1900

 

 

 

 

Pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrycki/ znajduje się e-Dziennik ZSZ nr 1 w Dęblinie. Założyliśmy go po to, abyście Państwo mogli w każdej chwili zobaczyć informacje o swoim dziecku w nim zapisane.

 

Co należy zrobić aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego?

 

 1. Podać adres e-mail wychowawcy klasy, do której przynależy dziecko, nad którym sprawują Państwo opiekę. Jest to wymóg konieczny, więc jeżeli jeszcze nie posiadacie Państwo swojej skrzynki e-mailowej to dłużej nie zwlekajcie z jej założeniem.
 2. Po podaniu adresu e-mail wychowawcy swojego dziecka możecie Państwo uwierzytelnić się w systemie, a więc w oknie dowolnej przeglądarki wpiszcie: uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrycki/lub po prostu ze strony szkoły wybierzcie odsyłacz „Dziennik Internetowy” (adres strony szkoły zsz1deblin.pl)
  1. Po wyświetleniu strony e-dziennika należy kliknąć przycisk: „Zaloguj się >”, a następniew formatce uwierzytelnienia kliknąć: „Załóż konto”.
  2. Teraz wpiszcie Państwo w odpowiednie pola adres e-mail, który podany został wychowawcy klasy i zaznaczcie opcję: „Nie jestem robotem”. Po tej czynności wyświetli się pole captcha, w którym należy wskazać obrazy zgodne z pytaniem widniejącym nad nimi. Gdy wskazane zostaną wszystkie obrazy będące odpowiedzią na pytanie - klikamy w przycisk „Zweryfikuj.”
  3. Po poprawnej weryfikacji należy kliknąć w przycisk „Wyślij wiadomość >”
  4. Kolejną czynnością wykonywaną przez Państwa jest zalogowanie się na swoją skrzynkę pocztową i wyszukanie e-maila wygenerowanego przez system po procesie rejestracji. Wiadomość należy otworzyć, przeczytać, a następnie kliknąć w link aktywacyjny. Po tej czynności trzeba ustawić własne hasło dostępu do serwisu pamiętając, że:

a)     hasło powinno składać się z minimum 8 znaków;

b)     przynajmniej jeden znak to duża litera;

c)     przynajmniej jeden znak to cyfra.

 1. Teraz już w każdej chwili, w każdym miejscu gdzie macie Państwo dostęp do Internetu możecie logować się do systemu.

Uwaga:

 • szczegółowe informacje na temat zakładania konta e-dziennika poparte obrazami znaleźć możecie Państwo na stronie szkoły jako instrukcja dla rodziców;
 • jeżeli macie Państwo problem z założeniem konta lub po prostu z korzystaniem z e-dziennika zapraszamy do szkoły każdy z nauczycieli wam pomoże.

 


INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, jako administrator obiektów położonych przy ul. Tysiąclecia 27
08-530 Dęblin, należących do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa

zakazuje wstępu

obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych.

Informuję, że o każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby porządkowe.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

osób przebywających w szkole (wyciąg).

Opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

 • W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 • Należy poinformować opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć konieczne jest niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w szkole do czasu przybicia służb medycznych.
 • Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły http://www.zsz1deblin.pl/