„Profilaktyka na miarę”

W miesiącu wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu „Profilaktyka na miarę”. W ramach realizacji działań doszliśmy do etapu przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Rozpoczynamy od badania ankietowego wszystkich nauczycieli i wychowawców pracujących w naszej placówce, części uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. Zdanie KAŻDEGO ucznia i rodzica jest niezwykle cenne i wartościowe, dlatego zachęcamy do wspólnej diagnozy środowiska szkolnego.

Badania są   ANONIMOWE, szkoła otrzyma jedynie podsumowującą  zbiorczą informację diagnozy środowiska szkolnego.

Kilka słów o projekcie:  „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Platforma zawiera rekomendowane narzędzia adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców.

Odpowiednie wykorzystanie wszystkich tych narzędzi pozwala na diagnozę 360 stopni, czyli precyzyjny opis czynników chroniących, czynników ryzyka, zachowań problemowych uczniów oraz ewaluację podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych.

Platforma wpisuje się w szkolne działania w zakresie diagnozy i ewaluacji do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Metodologia badań zaplanowanych w projekcie zakłada dwukrotny, anonimowy na poziomie osoby odpowiadającej, pomiar:
I. pilotażowy, którego celem będzie diagnoza środowisk szkolnych i ewaluacja obecnej wersji platformy;
II. ewaluacyjny, którego celem będzie sprawdzenie jakości działań
wychowawczo-profilaktycznych zrealizowanych w szkołach oraz ewaluacja zmian we funkcjonalności platformy diagnostycznej.

Badania będą prowadzone na reprezentatywnej próbie uczniów, nauczycieli i rodziców ze środowisk szkolnych (w tym placówek oświatowych) z uwzględnieniem trzech grup odbiorców oraz aktualnych problemów uczniów i młodzieży, dzięki poszerzeniu dostępnych narzędzi o dodatkowe (np. uwzględniające aktualne kryzysy środowiskowe – pandemia, napływ nowych uczniów z Ukrainy).

Korzyści dla szkoły

Szkoły uczestniczące w projekcie „Profilaktyka na miarę”:

 • Otrzymają dostęp do bezpłatnej platformy diagnostycznej przygotowanej przez MEiN. Narzędzia na platformie służą badaniu czynników ryzyka i chroniących przed zachowaniami problemowymi oraz zaangażowania uczniów w te zachowania. Platforma wpisuje się w szkolne działania w zakresie diagnozy i ewaluacji do programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Otrzymają bezpłatne szkolenie z obsługi platformy diagnostycznej z narzędziami rekomendowanymi przez MEiN.
 • Zrealizują diagnozę szkolną (październik-listopad 2022) oraz ewaluację działań wychowawczo-profilaktycznych (październik-listopad 2023) przy wsparciu specjalistów z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy informatycznej dotyczącej obsługi platformy diagnostycznej.
 • Dostaną ciągły dostęp do wyników przeprowadzonych diagnoz w postaci automatycznie generowanego raportu.
 • Wpłyną na proces doskonalenia platformy diagnostycznej, aby w kolejnych latach po zakończeniu projektu narzędzie to było dostosowane do potrzeb szkół i standardów diagnostycznych.
 • Wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy i psychoprofilaktyki. Szkolenia dla uczestników projektu obejmą zagadnienia:
 • Przygotowanie i realizacja diagnozy szkolnej do programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Przekładanie wyników diagnozy na zalecenia do szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego i przygotowywanie oddziaływań profilaktycznych dla środowiska szkolnych.
 • Rola i standardy prowadzenia corocznej ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego z użyciem platformy.
 • Otrzymają możliwość indywidualnych konsultacji z zakresu szkolnej diagnozy, realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach oraz ewaluacji.
 • Skorzystają z oferty szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych wypracowanych w ramach projektu:
 • Panel dyskusyjny dotyczący aktualnych problemów środowisk szkolnych.
 • Materiały edukacyjne do szkoleń: Diagnoza szkolna z wykorzystaniem platformy, Przekładanie wyników diagnozy na treści programów i działań wychowawczo-profilaktycznych, Rola ewaluacji we sprawdzaniu działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i modyfikowaniu programów.
 • Konferencja podsumowująca projekt dotycząca rezultatów badań na poziomie kraju.
 • Publikacje na temat aktualnych problemów dzieci i młodzieży.
 • Otrzymają dostęp do dedykowanej projektowi platformy edukacyjnej z materiałami edukacyjnymi oraz forum wymiany doświadczeń dotyczących diagnozy i działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.
 • Wykorzystają poznane narzędzia do ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki.
W celu zapoznania się ze szczegółami projektu zachęcamy do odwiedzenia : https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/profilaktyka-na-miare/
Wszelkich  informacji chętnie udzieli Państwu pedagog szkolny - Małgorzata Grabowska.

Autor: Małgorzata Grabowska