Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH - OPIS KIERUNKU

                                                                         TECHNIK  DRÓG  KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

                                                                                                           SYMBOL  CYFROWY  311207

                                                                        Szkoła na podbudowie gimnazjum, cykl kształcenia 4 lata

                                                      KLASA  PATRONACKA  PKP  POLSKICH  LINII  KOLEJOWYCH  S.A. LUBLIN

                                                                     GWARANCJA  ZATRUDNIENIA  PO  UKOŃCZENIU  SZKOŁY !!!

                                                                                                         PROGRAM STYPENDIALNY !!!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania

następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;

2) oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;

3) podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;

4) prowadzenia dokumentacji budowy;

5) sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Uczeń nabywa umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych

BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych

2. Ocena stanu dróg kolejowych

3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym

BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz sporządzanie kosztorysów

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych

2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych

3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych

4. Sporządzanie kosztorysów

5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

  • matematyka i geografia,
  • historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający

PRAKTYKI:

w klasie trzeciej - w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:

BD.23.  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz sporządzanie kosztorysów

PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

Posiadacz dyplomu potrafi:

  • posługiwać się dokumentacją projektową i eksploatacyjną dróg kolejowych i kolejowych obiektów mostowych,
  • dobierać metody, materiały, maszyny i urządzenia do budowy i naprawy podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów mostowych,
  • organizować i koordynować wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy i naprawy podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów mostowych,
  • wykonywać pomiary i ocenę stanu elementów podtorza, nawierzchni i obiektów mostowych oraz dokumentować ich wyniki,
  • oceniać jakość wykonywanych robót i dokonywać ich wstępnego odbioru,
  • zabezpieczać miejsca kolejowych robót drogowych i mostowych,
  • sporządzać przedmiary, obmiary i kosztorysy robót,
  • kompletować i przygotowywać dokumentację przetargową oraz sporządzać oferty na roboty budowlane.

ZAWODY DOSTĘPNE DLA POSIADACZA DYPLOMU:

technik dróg i mostów kolejowych

- może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzanie kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami

DOSTĘP DO NASTĘPNEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Dyplom pozwala kontynuować kształcenie w szkole wyższej.