Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ŚLUSARZ

                                                                                    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ŚLUSARZ

                                                                                                   SYMBOL  CYFROWY  722204

                                                                 Szkoła na podbudowie gimnazjum, cykl kształcenia 3 lata

 

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) wykonywania połączeń;

4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik

Uczeń:

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

3. Wykonywanie połączeń materiałów

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

 

EGZAMINY  POTWIERDZAJĄCE  KWALIFIKACJE:

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - pod koniec klasy trzeciej.

PROFIL  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJI:

Posiadacz dyplomu potrafi:

wykonywać prace ślusarskie z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej, naprawiać narzędzia do obróbki materiałów, naprawiać elementy maszyn i urządzeń, wykonywać połączenia rozłączne i nierozłączne metali, zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzia, dobierać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów;

w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

ZAWODY  DOSTĘPNE  DLA  POSIADACZA  DYPLOMU:

ślusarz

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

DOSTĘP  DO  NASTĘPNEGO  POZIOMU  KSZTAŁCENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Posiadacz dyplomu może kontynuować kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

DODATKOWE  WYMAGANIA:

Prace ślusarskie z reguły nie wymagają znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymagają dobrej ogólnej sprawności fizycznej.

Przeciwwskazania zdrowotne to:

zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne, wady wzroku niepoddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, uszkodzenia narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy maszyny, ograniczenie sprawność rąk i palców, skóra rąk skłonna do uczuleń.