Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

KONKURS PLASTYCZNY - ,,Polska Niepodległa w moich oczach”

 

Regulamin konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej

 

,,Polska Niepodległa w moich oczach”

 

I . Założenia ogólne

 1.  Celem konkursu jest:

- wzbudzanie u młodzieży postawy patriotycznej oraz szacunku do symboli narodowych,

- przybliżenie młodzieży walorów ziemi ojczystej, jej bogatej historii, tradycji i kultury,

- propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej,

- kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej młodzieży,

- rozwijanie kreatywności młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,

- czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej.                             

         2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich wychowanków Internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie.

         3. Przyjmowane są tylko prace wykonane indywidualnie.

         4. Organizatorami konkursu są wychowawcy Anna Strumnik i Agata Aleksiewicz.  

 

II. Tematyka, format prac

 1. Tematyka: związana z naszą Ojczyzną, jej przeszłością i teraźniejszością, wydarzeniami tworzącymi jej historię i kulturę, w tym z wydarzeniami związanymi z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematyka wyrażająca więzi z krajem ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne.
 2. Techniki plastyczne: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika.
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice.
 4. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację zawierającą: imię, nazwisko i wiek uczestnika, klasę

 

III. Przebieg konkursu i terminy

 1. Uczniowie wykonują prace indywidualnie.
 2. W terminie od 10 października  2018r. do  10 listopada 2018 r. prace należy dostarczyć do wychowawców organizujących konkurs.
 3. Jury dokonuje oceny prac uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia  tematu.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Wystawa pokonkursowa prac będzie otwarta w Internacie od 11 listopada 2018 r.

 

IV. Nagrody

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy  Konkursu.
 2. Udział w turnieju wiąże się z akceptacją i wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.

      

Organizatorzy konkursu:

Anna Strumnik, Agata Aleksiewicz

Autor: A.S. i A.A