Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Zarządzenia administracyjne, opłaty, pomoc, świadczenia

Informacja o opłatach, pomocy socjalnej, programach stypendialnych

STYPENDIA:

STYPENDIUM  PREZESA  RADY  MINISTRÓW:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Podstawowe wymagania to:
1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

STYPENDIA  ZA  BARDZO  DOBRE  WYNIKI  W  NAUCE:

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce znajduje się u pedagoga szkolnego lub w Starostwie Powiatowym w Rykach.
Podstawowe wymagania to:
…„Starosta Rycki może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi lub absolwentowi szkoły prowadzonej przez Powiat Rycki, który spełnił w poprzednim roku szkolnym niżej wymienione warunki:
1.    średnia jego ocen na koniec roku wyniosła:
       a.    w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0;
       b.    w technikum co najmniej 4,8;
       c.    w zasadniczej szkole zawodowej 4,0;
2.    otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3.    był laureatem olimpiady przedmiotowej, zawodowej lub konkursu na szczeblu co najmniej krajowym;
4.    uzyskał z matury średnio co najmniej 85% punktów z części pisemnej z dwóch przedmiotów obowiązkowych, na wybranym przez siebie poziomie.

Stypendium może być przyznane nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej”……
Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości spełnionych kryteriów (trzeba spełnić co najmniej 2).

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technik budowy dróg i mostów kolejowych) fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się na stronie internetowej PKP: tutaj

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Wszyscy uczniowie spełniający kryteria określone przez UCHWAŁY NR XVIII/278/2016 oraz NR XVIII/279/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminów  przyznawania i przekazywania stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów, mogą ubiegać się o stypendia finansowane z programów stypendialnych" Lubelskie wspiera uzdolnionych" oraz "Lubelska Kuźnia talentów".   

 

Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”

 

§ 3. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum;

 

2) zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa lubelskiego;

 

3) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole lub klasie programowo wyższej prowadzącej kształcenie ogólne;

 

4) uzyskali co najmniej jedną celującą ocenę (6) z obowiązkowych przedmiotów kluczowych (programowych) ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;

 

5) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ujętych na świadectwie ukończenia klasy albo szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 5,00;

b) ich wynik z obowiązkowego sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego: - z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy) lub 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy;

 

6) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 

Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

 

§ 3. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 

1) są uczniami/słuchaczami szkoły lub placówki z terenu województwa lubelskiego lub są uczniami/słuchaczami szkoły lub placówki z terenu innego województwa, zamieszkującymi jednocześnie na terenie województwa lubelskiego;

 

2) uzyskali promocję do klasy programowo wyższej/na semestr programowo wyższy, w której będą kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;

 

3) spełniają co najmniej 1 z poniższych kryteriów:

a) w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75 lub w przypadku uczniów branżowej szkoły I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowej szkole I stopnia wyższą lub równą 4,50,

b) w roku szkolnym/semestrze poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium uzyskali średnią z rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3,00 oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

 

4) wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uzyskania w/w  stypendiów:

Lubelskie wspiera uzdolnionych

Lubelska Kuźnia talentów

 

 

 

POMOC  MATERIALNA:

Szkoła nie dysponuje funduszami przeznaczonymi na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O taką pomoc Rodzice powinni zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta lub Gminy, właściwego dla danego miejsca zamieszkania rodziny.

OPŁATY:

Ubezpieczenie NW dla uczniów, płatne jednorazowo do 20 września – 33 zł (dodatkowych informacji udzielają wychowawcy klas lub nauczyciel zawodu mgr Krzysztof Jagiełło).

Składka na fundusz RR jest dobrowolna – wysokość składki ustala  RR.

Zakwaterowanie w internacie – 50 zł miesięcznie.
Wyżywienie – całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) – 13 zł, obiad dla uczniów– 6 zł. Koszt obiadów dla pracowników - 6,80zł,  emerytów -6,80zł + ustawowy podatek VAT; dla innych osób korzystających z posiłków- śniadanie i kolacja po 6zł+ ustawowy podatek VAT, obiad 12zł+ ustawowy podatek VAT.
Kaucja za zakwaterowanie w internacie na cały okres kształcenia (wpłacana na początku) – 200 zł.

STOŁÓWKA:

Internat umożliwia wszystkim zainteresowanym uczniom korzystanie z wyżywienia w stołówce internatu.

 

Godziny wydawania posiłków:

ŚNIADANIE

poniedziałek - piątek:         645 -  745

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1000 -  1100

OBIAD

poniedziałek - piątek:      1300 -  1600    

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1400 -  1500

KOLACJA

poniedziałek - piątek:        1800 -  1900 

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1700 -  1800

Uczniowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów żywienia pomoc finansową ze środków Pomocy Społecznej lub innych organizacji i instytucji.