Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Osiagnięcia na przestrzeni lat

Od początków istnienia szkoły nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przywiązywali dużą wagę do stwarzania warunków umożliwiających uczniom wszechstronny rozwój oraz kształtowanie zainteresowań i uzdolnień. W szkole istniały liczne koła przedmiotowe. Ze względu na wprowadzone w roku 1992 oszczędności działalność kół zainteresowań została ograniczona. Praca pozalekcyjna odbywa się jednak dalej, choć nauczyciele różnych przedmiotów wykonują ją społecznie.

Wymiernym efektem pracy nauczycieli z uczniami, przynoszącym uznanie środowiska i władz oświatowych, jest udział młodzieży w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Poniżej przedstawiamy tych uczniów i nauczycieli, którzy odnieśli znaczące sukcesy, z których dumna jest cała społeczność szkoły.

W latach 1976 – 1988 pod opieką Jolanty Kiebzak, Jadwigi Noworolnik i Józefa Majewskiego kilku uczniów reprezentowało szkołę w wojewódzkich i centralnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Laureatami eliminacji centralnych zostali, między innymi: M. Grządka, J. Lasocki, Z. Cholewa i P. Śliwczyński.

W latach 1977 – 1995 uczniowie szkoły kilkakrotnie uzyskali czołowe lokaty w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Laureatami eliminacji wojewódzkich zostali: K. Gabran, D. Pajórek, A. Matraszek, M. Piestrzyński, L. Sadura, D. Grzebalski, M. Święch, T. Sałasiński, R. Kurek, A. Wasilewski, A. Śpiewak, A. Gibaszek, K. Lepak, W. Sokołowski, A. Obacz. Opiekunami uczniów byli: Józef Majewski, Tomasz Jaśkowski, Władysław Sołopa, Włodzimierz Nowak, Jolanta Siekańska i Jerzy Chiciński.

Złotymi zgłoskami w kronice szkoły zapisali się laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Naukowych Prac Uczniowskich z Fizyki, organizowanego przez Instytut Fizyki PAN. Imię szkoły rozsławiali tacy uczniowie jak: T. Kamiński, G. Remlajn, A. Mikusek, A. Żurowski, A. Śpiewak, J. Kowalski, K. Łuczyński, B. Świderski, G. Wolszczak, D. Komosa. Uczniami opiekowała się Irena Żurowska.

Znaczącymi osiągnięciami w tym okresie może poszczycić się Szkolny Klub Techniki i Racjonalizacji. Z inicjatywy Józefa Majewskiego uczniowie skonstruowali i wykonali kilkadziesiąt rowerów niekonwencjonalnych. Bogaty dorobek Szkolnego Klubu był kilkakrotnie prezentowany na wystawach pozaszkolnych, w tym aż dwukrotnie w Muzeum Techniki w Warszawie. Uczniowie brali też udział w licznych zawodach, w tym rangi międzynarodowej, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wymienić tu należy w szczególności: D. Zamojskiego, J. Tyszkiewicza, D. Pajórka, H. Grzechowiaka, A. Królika, T. Jakubczaka i J. Pieńkosza. Działalność Szkolnego Klubu Techniki i Racjonalizacji została nagrodzona przez Kuratora Oświaty w Lublinie.

Na uwagę zasługuje wyróżnienie dla ucznia M. Kurdziałka w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Zabytki Kultury Polskiej oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym dla  uczniów P. Śliwczyńskiego i R. Brojka. Wymienionymi uczniami opiekowały się Jolanta Kiebzak i Jadwiga Noworolnik.

Liczne wyróżnienia otrzymało też Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze, w tym, jako jedyne w województwie,  prawo do reprezentowania Lubelszczyzny w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim i Sesji Naukowej w Krakowie. W Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym uczeń J. Frąckiewicz uzyskał zaszczytne I miejsce, a w rajdach szklakiem walk Gen. Kleeberga uczniowie zdobyli kilkanaście pucharów i wyróżnień. Szkolnym Kołem opiekowała się Irena Żurowska.

Dwukrotnie drużyna szkolna uczestnicząc w Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Harcerskich PKP zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Opiekunami drużyn byli: Mieczysława Matysek i Jerzy Chiciński.

Szczególnie ceniony przez społeczność szkolną jest kilkuletni udział szkoły w Wojewódzkim Współzawodnictwie Szkół Zawodowych, ogłoszonym przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie. Postępujący proces integracji grona pedagogicznego wokół zadań wynikających z kolejnych edycji współzawodnictwa zaowocował pełnym sukcesem. Szkoła uzyskała kolejno: IV miejsce w 1988 roku, II miejsce w 1989 roku i I miejsce oraz puchar przechodni Kuratora Oświaty i Wychowania w 1990 roku. Udział szkoły we współzawodnictwie koordynowała Genowefa Wnuk – ówczesny wicedyrektor szkoły.

W 1995 roku uczeń J. Frąckiewicz zdobył I miejsce w Konkursie Poznajemy Ojcowiznę, a szkoła otrzymała podziękowanie i gratulacje od Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczniem opiekowała się Irena Żurowska.

W 1998 D. Starek decyzją Sądu Konkursowego uzyskał II miejsce w kolejnej edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, organizowanego przez Oddział Wojewódzki SIMP w Lublinie. Konsultantem pracy był Czesław Domański.

W tym samym roku uczniowie E. Kupczak i J. Engelgardt zajęli II miejsce w wojewódzkiej edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w Lublinie. Kurator Oświaty i tym razem przesłał do szkoły oficjalne podziękowania wraz z gratulacjami. Praca dyplomowa została wykonana przez uczniów we współpracy z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku. Uczniami opiekował się Andrzej Teodorowicz.

W roku szkolnym 1999/2000 uczeń M. Adamczyk zdobył nagrodę Pierwszego Stopnia w III Jesiennym Konkursie Recytatorskim Krajobrazy, a w roku szkolnym 2001/2002 uczeń S. Pudło został laureatem V Jesiennego Konkursu Recytatorskiego Poeta. Rocznik 20. Uczniami opiekowała się Ewa Kowalska.

Po kilku latach uczestnictwa, w roku szkolnym 1998/1999 szkoła zajęła I miejsce w XI edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego na szczeblu wojewódzkim. Szkoła otrzymała nagrodę pieniężną, okazały puchar i pamiątkowy dyplom. Również w następnych latach szkoła odnosiła sukcesy w kolejnych edycjach Alertu Ekologicznego – w roku szkolnym 1999/2000 – III miejsce, w roku szkolnym 2000/2001 – IV miejsce, w roku szkolnym 2002/2003 – I miejsce, w roku szkolnym 2004/2005– I miejsce na szczeblu powiatu, regionu i województwa,  w XVIII edycji - III miejsce na szczeblu wojewódzkim,  w XXII -  wyróżnienie. W ten sposób szkoła potwierdziła osiągnięcie wysokiego poziomu pracy w zakresie edukacji ekologicznej. Do sukcesu tego przyczyniła się aktywność znacznej części Rady Pedagogicznej i samych uczniów. Bezpośredni nadzór nad realizacją programu Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego pełniła Mieczysława Matysek, w roku szkolnym 2004/2005 -  Mieczysława Matysek i Jolanta Kiebzak, a w ostatnich latach Ilona Miażdżyk i Marzena Teodorowicz.

Kolejnym potwierdzeniem przywiązywania przez szkołę dużej wagi do problematyki ochrony środowiska było uzyskanie I miejsca przez uczennicę Katarzynę Wnuk w IX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na szczeblu regionu. Uczennicę prowadziła Mieczysława Matysek.

Grupa uczniów pod kierunkiem Jacka Rayskiego przygotowała Projekt dla Twojego Powiatu i zgłosiła go na konkurs europejski. Uczniowie zdobyli główną nagrodę – nowoczesny projektor multimedialny dla szkoły.

W roku szkolnym 2003/2004 uczennica Agata Kurowska, przygotowywana przez Jadwigę Noworolnik, zajęła I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg, a Łukasz Woźniak, przygotowywany przez Jolantę Kiebzak, zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Tęcza.

W tym samym roku Urszula Pacholska i Józef Majewski wspólnie z grupą uczniów przyczynili się do zajęcia I miejsca w Powiatowym Konkursie Tożsamość Regionalna, pozyskując dla szkoły nagrodę w postaci skanera.

Rok szkolny 2004/2005 przyniósł kolejne sukcesy naszych uczniów w konkursach historycznych. Jarosław Burda zajął II miejsce w zorganizowanym przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej II ogólnopolskim konkursie Budujemy nowy dom… Społeczeństwo i władza w Polsce w latach 1944-1945. Doświadczenia świadka historii. Ucznia prowadził Stanisław Wojewódka.

Krystyna Wnuk zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg. Uczennicą opiekowała się Jolanta Kiebzak.

Od roku szkolnego 2004/ 2005 Marzena Teodorowicz przygotowywała uczniów do  konkursu Mój las, którego  organizatorami są Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Znaczące sukcesy uczniów przedstawiamy poniżej:

 

Rok

Uczeń

Osiągnięcie

2004

Katarzyna Wnuk

II miejsce

2005

Monika Szczepańska
Ewa Wasiłek

Monika Ziębińska

I miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

2006

Anna Siedlecka

Anna Kardas

II miejsce

2007

Katarzyna Michałek

Paulina Stachura

Anna Sycha

II miejsce

III miejsce

2008

Izabela Kaim

 

I miejsce

oraz I miejsce na szczeblu ogólnopolskim

2009

Patrycja Królik

II miejsce

2010

Ewelina Malinowska

Magdalena Drewnik

Aleksandra Czerska

I miejsce

II miejsce

2011

Agaty Chudek

Agnieszki Gruza

II miejsce

III miejsce

2012

Izabeli Kasztelan

Katarzynie Gołąbek

I miejsce

II miejsce

2013

Izabeli Kasztelan

II miejsce

 

W roku 2008 szkolny zespół teatralny pod opieką Beaty Liszkiewicz zajął III miejsce w I Francuskojęzycznym Festiwalu Teatru dla Młodzieży Licealnej w Lublinie.

Od początku istnienia konkursu „Rok przed dyplomem” uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział i odnoszą sukcesy. „Rok przed dyplomem” to międzyszkolny konkurs zawodowy organizowany dla uczniów klas III techników województwa lubelskiego, którzy mają możliwość weryfikacji wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, a jednocześnie integracji z młodzieżą z innych szkół technicznych regionu. Jego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego, promocja osiągnięć uczniów szkół zawodowych i pracy dydaktycznej nauczycieli z Lubelszczyzny. Konkurs organizowany jest przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W II edycji  konkursu w 2008 roku Daniel Czechowski zajął II miejsce, a Krystian Sankowski – III miejsce w zawodzie technik mechanik. W zawodzie technik elektryk na III i IV miejscu uplasowali się Przemysław Abramczyk i Robert Woś. W III edycji  w 2009 roku Kamil Szlendak zajął I miejsce w zawodzie technik mechanik, a Piotr Radomski - wyróżnienie w zawodzie technik elektryk. W IV edycji  w 2010 Sebastian Piskała zajął III miejsce w zawodzie technik mechanik. Szczególnie owocne w sukcesy okazały się VII i VIII edycja konkursu.  W 2013 roku Izabela Kasztelan zajęła III miejsce w zawodzie technik architektury krajobrazu, Krzysztof Madej i Marcin Kulpa – II miejsce w zawodzie technik elektryk, Piotr Nowakowicz – wyróżnienie w zawodzie technik elektryk, Mateusz Marczak – III miejsce w zawodzie technik informatyk, Krzysztof Kowalski – I miejsce w zawodzie technik mechanik, Łukasz Cyrta - III miejsce w zawodzie technik mechanik. W 2014 roku wysokie lokaty uzyskali: Weronika Mańka, Alicja Galas, Natalia Bednarczyk – odpowiednio I, II i III  miejsce w zawodzie technik architektury krajobrazu, Andrzej Celejewski – wyróżnienie w zawodzie technik elektryk, Patryk Pałyska i Dariusz Ochal – wyróżnienie w zawodzie technik informatyk, Patryk Kosmala - wyróżnienie w zawodzie technik mechanik. Opieką merytoryczną otoczyli uczniów nauczyciele zawodu: Karol Zagożdżon, Czesław Domański, Jolanta Siekańska, Tomasz Jaśkowski, Mariusz Wojtaś, Ilona Miażdżyk i Monika Janic.

W roku szkolnym 2009/2010 uczennica Liceum Ogólnokształcącego Marta Kowalczyk zajęła I miejsce w konkursie  Zabytki ziemi ryckiej: architektura sakralna. Uczennicą opiekowała się Urszula Kostyra.

3 października 2010 roku w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie Jakub Kuryło odebrał nagrodę za zdobycie II miejsce w konkursie Informatyka - moja pasja. Uczeń wykonał pracę z pogranicza elektroniki, automatyki i informatyki - opracował projekt technologiczny robota samojezdnego wykrywającego przeszkody i samoczynnie zmieniającego tor jazdy, wykonał go w praktyce i napisał program obsługujący tego robota. Opiekunem ucznia był Jacek Rayski. Rok później, wyróżnienie w kolejnej edycji tego konkursu otrzymali Kamil Maros i ponownie Jakub Kuryło.

W roku 2010 Tomasz Łojek, uczeń Technikum Elektrycznego,  zajął I miejsce w Wojewódzkim Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym, wygłaszając referat na temat: Moja przygoda z astronomią. Od gwiazd na niebie do gwiazd  spadających.  W etapie ogólnopolskim zajął XI miejsce.  W roku  2011 uczeń po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce, tym razem za referat pt. Perseidy 2010. Uczniem opiekowała się nauczycielka fizyki i astronomii Agnieszka Ungiert.

W roku 2011 Sebastian Piskała w etapie wojewódzkim V edycji konkursu Technik Absolwent  Roku zajął II miejsce, a w ogólnopolskim konkursie dla absolwentów średnich szkół technicznych uzyskał  wyróżnienie w specjalności technik mechanik. W roku 2012 Michał Ośko w tym prestiżowym konkursie zajął 4 miejsce w województwie lubelskim, a w 2015 roku, w VIII edycji konkursu Krzysztof Kowalski uzyskał wyróżnienie w etapie wojewódzkim. 

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali Czesław Domański i Tomasz Jaśkowski.

W IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim poezji Wisławy Szymborskiej sukces odniosła uczennica Liceum Ogólnokształcącego Agnieszka Gruza, zajmując I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem uczennicy była Urszula Kostyra.

W roku szkolnym 2012/13 w IX Wojewódzkim Konkursie  Recytatorskim  Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Iryna Bilous,  pochodząca z Ukrainy uczennica pierwszej klasy Technikum Architektury Krajobrazu, zajęła III miejsce. Uczennicę przygotowywała Małgorzata Radomska.

Bardzo duże sukcesy odnosili i odnoszą  uczniowie naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK?-Tak!  W I edycji tego konkursu w 2011 roku Technikum Informatyczne z naszej szkoły zajęło 67 miejsce na 413 szkół , w III edycji (2013) – 7 miejsce w Polsce na 800 szkół biorących udział w konkursie. Byliśmy jako szkoła najlepsi w województwie. W rankingu szkół w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-Tak! 2014 Technikum Informatyczne znalazło się na  I miejscu (na 726 szkół) w Polsce, a w V edycji (2014) uplasowaliśmy się na 7 miejscu (na 1154 szkoły). Na wyróżnienie zasługują także wyniki indywidualne naszych uczniów. W IV edycji konkursu na 19929 uczestników na 18 miejscu znalazł się Jarosław Słabik, miejsce 20 przypadło Pawłowi Niebieskiemu, 22 – Dariuszowi Ochalowi, 23- Maciejowi Kędziorze, 25 – Jarosławowi Chmalowi, 25- Łukaszowi Zgryzie, 27- Patrykowi Pałysce. Na 32 miejscu znalazł się Mateusz Kurek. Spośród naszych uczniów (na 29468 uczestników) najwyższe lokaty w V edycji konkursu zajęli: Jarosław Chmal, Paweł Niebieski, Patryk Pałyska – 19 miejsce, Artur Grzebalski i Dariusz Ochal – 22 miejsce, Maciej Pietrzak – 26 miejsce i Sebastian Bąk – 28 miejsce. Uczniami opiekował się nauczyciel przedmiotów informatycznych Jacek Rayski.

Miarą efektów pracy nauczycieli są osiągane przez uczniów wyniki nauczania. Prawdziwą chlubą szkoły są uczniowie osiągający wysokie wyniki nauczania, wyróżniający się wzorową postawą, chęcią zdobywania wiedzy i zaangażowaniem społecznym.

Od roku 1997 najlepszemu  uczniowi w szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen lub który wykazuje uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej oceny celujące, przyznawane jest na wniosek Rady Pedagogicznej stypendium Prezesa Rady Ministrów. Od roku 2010 stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce przyznaje Starosta Rycki.Stypendium Prezesa Rady Ministrów w kolejnych latach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie otrzymywali następujący uczniowie:

 

Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia

Typ szkoły

Osiągnięcia

1997/1998

Mariusz Skocz

 

Daniel Olejarz

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 4,84

 

średnia ocen 4,82

 

1998/1999

Piotr Pyciński

 

Sławomir Ziętara

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 4,78

 

średnia ocen 5,00

 

1999/2000

Krzysztof Kryczka

 

Dariusz Czerski

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,00

 

średnia ocen 4,83

 

2000/2001

Wojciech Niezgoda

Krzysztof Kryczka

 

Dariusz Czerski

Liceum Techniczne

 

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,07

 

średnia ocen 5,08

 

średnia ocen 5,14

 

2001/2002

Wojciech Niezgoda

Krzysztof Kryczka

 

Jarosław Nowakowski

Liceum Techniczne

 

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,50

 

średnia ocen 5,57

 

średnia ocen 4,77

 

2002/2003

Wojciech Niezgoda

Paweł Filipek

 

Jarosław Nowakowski

Liceum Techniczne

 

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,50

 

średnia ocen 4,81

 

średnia ocen 4,93

 

2003/2004

Agata Łukasiewicz

Sławomir Bąkała

Sebastian Burzyński

Liceum Techniczne

Liceum Profilowane

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,44

średnia ocen 5,31

średnia ocen 4,80

 

2004/2005

Katarzyna Wnuk

Monika Ziębińska

 

Łukasz Mikusek

 

Kamil Woś

Liceum Profilowane

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Mechaniczne

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,45

średnia ocen 4,83

 

średnia ocen 4,79

 

średnia ocen 4,78

 

2005/2006

Krystyna Wnuk

 

Magdalena Trzaskowska

Kamil Woś

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

 

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,16

 

średnia ocen 4,80

 

średnia ocen 4,94

 

2006/2007

Anna Sycha

 

Izabela Miturska

Michał Pecio

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,33

 

średnia ocen 4,77

średnia ocen 4,88

 

2007/2008

Anna Szczepanik

 

Izabela Miturska

Michał Pecio

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

średnia ocen 5,23

 

średnia ocen 4,83

średnia ocen 5,06

 

2008/2009

Izabela Kaim

 

Patrycja Królik

 

Michał Pecio

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Informatyczne

średnia ocen 4,85

 

średnia ocen 4,81

 

średnia ocen 5,2

2009/2010

Marta Kowalczyk

 

Ewelina Malinowska

Łukasz Śmietanka

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Informatyczne

średnia ocen 5,0

 

średnia ocen 5,06

 

średnia ocen 4,77

 

2010/2011

Marta Kowalczyk

 

Ewelina Malinowska

Łukasz Śmietanka

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Informatyczne

średnia ocen 4,77

 

średnia ocen 5,1

 

średnia ocen 4,85

 

2011/2012

Agnieszka Sołtys

 

Justyna Moryc

 

Damian Wesołowski

Jakub Kuryło

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Informatyczne

Technikum Informatyczne

średnia ocen 5,0

 

średnia ocen 4,85

 

średnia ocen 4,75

 

średnia ocen 4,85

II miejsce w konkursie Informatyka moja pasja

2012/2013

Katarzyna Gołąbek

 

Mateusz Marczak

 

 

 

 

Oleksandr Bakun

 

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Informatyczne

 

 

 

 

Technikum Mechaniczne

średnia ocen 4,77

 

średnia ocen 5,0

III miejsce w VII Międzyszkolnym Konkursie Rok przed dyplomem

średnia ocen 4,89

2013/2014

Albert Pracz

 

Patryk Pałyska

Technikum Mechaniczne

Technikum Informatyczne

średnia ocen 5,47

 

średnia ocen 5,0

 

2014/2015

Albert Pracz

 

Inna Cherenova

 

Jarosław Chmal

Technikum Mechaniczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Informatyczne

średnia ocen 5,07

 

średnia ocen 4,8

 

średnia ocen 4,86

 

 

Stypendium Starosty Ryckiego w kolejnych latach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie otrzymywali następujący uczniowie:

Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia- typ szkoły

2010

Jakub Kuryło - Technikum Informatyczne

Elżbieta Jędra - Technikum Architektury Krajobrazu

Justyna Moryc - Technikum Architektury Krajobrazu

Patrycja Jasińska - Technikum Architektury Krajobrazu

Marcin Furtak – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mariusz Kieliszek - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2011

Agnieszka Gruza – Liceum Ogólnokształcące

Agnieszka Sołtys - Liceum Ogólnokształcące

Milena Łukasiewicz - Technikum Architektury Krajobrazu

Justyna Moryc - Technikum Architektury Krajobrazu

Monika Bezler - Technikum Architektury Krajobrazu

Jakub Kuryło - Technikum Informatyczne

Damian Wesołowski - Technikum Informatyczne

2012

Natalia Bednarczyk - Technikum Architektury Krajobrazu

Milena Łukasiewicz - Technikum Architektury Krajobrazu

Mateusz Marczak - Technikum Informatyczne

2013

Marcin Molenda – Technikum Mechaniczne

Albert Pracz - Technikum Mechaniczne

Piotr Michalak - Technikum Mechaniczne

Łukasz Cyrta - Technikum Mechaniczne

Natalia Bednarczyk - Technikum Architektury Krajobrazu

Iryna Bilous - Technikum Architektury Krajobrazu

Andrzej Celejewski – Technikum Elektryczne

Patryk Pałyska - Technikum Informatyczne

Alex Pagos - Technikum Informatyczne

2014

Natalia Bednarczyk - Technikum Architektury Krajobrazu

Anastasiya Zapolska - Technikum Architektury Krajobrazu

Andrzej Celejewski – Technikum Elektryczne

Maciej Kędziora - Technikum Informatyczne

Marcin Molenda – Technikum Mechaniczne

Piotr Michalak - Technikum Mechaniczne

Andriy Khmelyar - Technikum Mechaniczne

Vladyslaw Khatser - Technikum Mechaniczne

Mariusz Majchrzak - Technikum Mechaniczne

Piotr Zadróżny - Technikum Mechaniczne

Radosław Michalak - Technikum Mechaniczne

Maciej Borkowski - Technikum Mechaniczne

Eryk Joński - Technikum Mechaniczne

Artur Paciorek - Technikum Mechaniczne

2015

Anastasiya Zapolska - Technikum Architektury Krajobrazu

Olha Shnayder - Technikum Architektury Krajobrazu

Leszek Korda – Technikum Elektryczne

Patryk Pałyska - Technikum Informatyczne

Marcin Molenda – Technikum Mechaniczne

Piotr Michalak - Technikum Mechaniczne

Andriy Khmelyar - Technikum Mechaniczne

Vladyslaw Khatser - Technikum Mechaniczne

Mariusz Majchrzak - Technikum Mechaniczne

Piotr Zadróżny - Technikum Mechaniczne

Radosław Michalak - Technikum Mechaniczne

Maciej Borkowski - Technikum Mechaniczne

Eryk Joński - Technikum Mechaniczne

Ilia Baranov- Technikum Mechaniczne

Michał Morawski - Technikum Mechaniczne

Tomasz Bąska- Technikum Mechaniczne

Vladyslav Sukhostavets - Technikum Mechaniczne