Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Nabór do projektu

„Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy”

nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-035852

Ogłaszamy nabór na następujące stanowiska:

1. Koordynatora Projektu

Wymagania od kandydatów na stanowisko Koordynatora Projektu:

1. Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe

2. Inne:

a) znajomość programu Erasmus +,

b) biegła znajomość obsługi komputera;

c) dyspozycyjność;

d) zdolności organizacyjne;

 

Wymagane dokumenty OD KANDYDATÓW:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów poświadczające:

– wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

4. Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie,

referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnieniewymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach

w ZSZ nr 1 w Dęblinie w sekretariacie lub u dyrektora szkoły.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

05.12.2016 roku.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.