Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Szkolny informator dla rodziców

Najważniejsze informacje dotyczace Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Zespół Szkół Zawodowych nr1

im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin

ul. Tysiąclecia 3

telefon/fax: 81- 883- 02-74

 

http://www.zsz1deblin.pl/

e-mail: zsz1deblin@interia.pl

 

 KADRA SZKOŁY.


 Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Kiebzak

 

Zastępca dyrektora: mgr inż. Tomasz Jaśkowski

 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu: mgr KrzysztofKupiec

 

Kierownik internatu: mgr Marta Pielak

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Monika Grzywacz*

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Pan Sławomir Banasiak*

 

Rzecznik Praw Ucznia: mgr Artur Misiak*

 

Pedagog szkolny: mgr Iwona Zugaj

 

Pielęgniarka: Lucyna Węska

 

 

*do czasu nowych wyborów

Wychowawcy klas:

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1 tl

mgr Magdalena Wojdat

109

1 tk

mgr Urszula Kostyra

18

1 ti

mgr inż Jacek Rayski

114

1 tm/e

mgr Artur Misiak

31

2tl

mgr Nowak Tomasz

22

2tm

mgr Beata Liszkiewicz

29

2tk

mgr Beata Adamczyk

19

2ti/e

mgr Monika  Pawłowska

102

3 tl1

mgr Arlena Domańska

108

3 tl2

mgr Artur Pacholski

32

3 ti

mgr Ireneusz Lewicki

111

3 tm/e

mgr Iwona Zugaj

118

3 tk

mgr Urszula Pacholska

17

4 tl1

mgr Małgorzata Więsek

21

4 tl2

mgr Anna Puchniak

113

4 tm/i

mgr Teresa Kowalska

104

4 te/a

mgr Marzena Teodorowicz

101

 

W przypadku wątpliwości dotyczących działalności szkoły bądź jej pracowników poniżej zamieszczone zostały adresy organów państwowych nadzorujących i kierujących pracą edukacyjną. Jednakże z naszego doświadczenia wynika, że większość spraw może być załatwiona na gruncie szkolnym, najczęściej poprzez wychowawcę klasy, bez konieczności angażowania ww. organów.

 

ORGAN  PROWADZĄCY  SZKOŁĘ:

 

Starostwo Powiatowe w Rykach

08-500 Ryki

ul. Wyczółkowskiego 10 a,

telefon: 81- 865- 74- 50; fax: 81- 865- 19- 66
e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

 

NADZÓR  PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Lublinie

20-950 Lublin,

ul. 3 Maja 6

telefon: 81- 538-52-00; fax: 81- 538-52-30, 081- 538-52-65
e-mail:kuratorium@kuratorium.lublin.pl

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

Uważamy, że Rodzice są pierwszymi i zarazem najbardziej wpływowymi oraz najlepszymi nauczycielami swoich dzieci. Dzięki wpływowi Rodziców i ich zaangażowaniu w proces edukacji dzieci rozwijają zdolności do nauki, pracy i życia w środowisku, a także wykorzystania czasu wolnego w najbardziej konstruktywny sposób. To Rodzice uczą dzieci słuchania, rozumienia, samodzielności w działaniu i odpowiedzialności za swoje czyny. Rodzice tworząc system wartości i zasad rozpoczynają proces rozwoju swoich dzieci oraz ugruntowania poczucia własnej wartości, uczą dzieci odpowiedzialności za nabycie odpowiednich kompetencji niezbędnych w procesie edukacji obywatelskiej. Zapewniają w ten sposób bezpieczeństwo, które pozwala ich dzieciom na stosowanie umiejętności zdobytych w szkole w życiu prywatnym oraz wykorzystywanie ich z pożytkiem dla kariery w przyszłości.

Praktyka szkolna dowodzi, że im bardziej Rodzice zaangażowani są i skupiają uwagę na edukacji swoich dzieci, tym większych należy spodziewać się sukcesów wychowawczych i mniejszych problemów. I przeciwnie, niepowodzenia dzieci dotykają zarówno nauczycieli, jak i Rodziców. Partnerska praca Rodziców i nauczycieli zawsze odbywa się z korzyścią dla dzieci i przynosi wymierne pozytywne efekty.

Zaangażowanie Rodziców i ich obecność w procesie edukacji w naszej szkole są zrozumiałe, niezbędne i ponad wszelką miarę oczekiwane. Nić partnerstwa łączącego szkołę z domem dobrze rokuje przyszłym sukcesom uczniów. Partnerstwo Szkoły i domów rodzinnych uczniów, zaufanie i przejrzystość w działaniu oraz wzajemnych relacjach tworzą system niepodważalnych wartości, dzięki któremu przyszły sukces dzieci jest możliwy.

Rodzice absolwentów naszej szkoły dobrze wiedzą, że ich pomoc była ważnym czynnikiem gwarantującym sukces edukacyjny ich dzieci. Udział Rodziców w procesie edukacji nie należy do łatwych, czy przyjemnych. Jednak dzięki nim budowany jest „zdrowy” system oparty na partnerstwie. Tak rozumiane partnerstwo tworzy przyjazne środowisko do nauki i przyszłych osiągnięć.

Zaangażowanie Rodziców i ich codzienna obecność w procesie edukacji, bez względu na ich formę, są bardzo ważne i konieczne. Sporadyczne wizyty Rodziców w szkole nie mogą być określane jako wystarczające zaangażowanie. Zachęcamy Rodziców do aktywnego udziału w procesie edukacji i zapraszamy do współpracy.