Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Szkolny informator dla rodziców

Najważniejsze informacje dotyczace Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

 

Witam w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Dęblinie!

 

Poniższy przewodnik stanowi kompilację zasad i przepisów oraz zwyczajów i ma na celu dostarczenie Państwu najbardziej aktualnych informacji o naszej szkole.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informatora a zwłaszcza z zawartym w nim zbiorem zasad obowiązujących w naszej szkole. Niektóre informacje, szczególnie te dotyczące przepisów, ze względu na obszerność dokumentów, nie zostały w informatorze rozwinięte w pełni. Wszystkie dokumenty odnoszące się do powyższej tematyki są do Państwa dyspozycji i znajdują się w bibliotece szkoły lub na stronie internetowej szkoły http://www.zsz1deblin.pl/.

 

Zwracam się do Rodziców ze szczególną prośbą o aktywne włączenie się w proces wychowania waszych dzieci. Zapraszam jednocześnie do aktywnego udziału w pracach Rady Rodziców. Będę wdzięczna za Państwa bezinteresowną pomoc, nie wyłączając z tego wszelkich Państwa sugestii oraz innego rodzaju wsparcia.

Głęboko wierzę, że Państwa działania wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie naszej szkoły oraz poziom edukacji waszych dzieci. Wspólnym wysiłkiem będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia procesu nauczania i osiągnięcia perfekcji w tym, co robimy na rzecz edukacji i wychowania.

Z pewnością niejednokrotnie zobaczycie mnie Państwo i usłyszycie wypowiadaną przeze mnie frazę: „Nie mówmy tylko o szkole przyszłości- sprawmy, aby nią była”.

 

 

Z poważaniem

 

Jolanta Kiebzak

Dyrektor ZSZ nr1 w Dęblinie

 

 

 1. I.                PODSTAWOWE  INFORMACJE:

 

 

 

NAZWA  I  ADRES  SZKOŁY, NUMER  TELEFONU,

ADRES  INTERNETOWY:

 

Zespół Szkół Zawodowych nr1

im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin

ul. Tysiąclecia 27

telefon/fax: 81- 883- 02-74

 

http://www.zsz1deblin.pl/

e-mail: zsz1deblin@interia.pl

 

KADRA SZKOŁY.

 

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Kiebzak

 

Zastępca dyrektora: mgr inż. Tomasz Jaśkowski

 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu: mgr Mariusz Kłos

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Robert Nagadowski*

 

Kierownik Internatu: mgr Marta Pielak

 

Rzecznik Praw Ucznia: mgr Artur Misiak*

 

Pedagog szkolny: mgr Iwona Zugaj

 

Pielęgniarka: Lucyna Węska

 

 

*do czasu nowych wyborów

Wychowawcy klas:

 

Klasa

Wychowawca

1tli

mgr Karolina Rymkiewicz- Rogacka

1tke

mgr Natalia Harasymiak

1l4

mgr Beata Adamczyk

1i4A

mgr Agnieszka Piwońska-Filipek

1i4B

mgr Artur Pacholski

1e4

mgr Urszula Pacholska

1k4

mgr inż. Andrzej Teodorowicz

2te

mgr Agnieszka Ungiert

2ti

mgr Marzena Teodorowicz

2tk

mgr Teresa Kowalska

2tl

mgr Anna Puchniak

3tme

mgr Artur Misiak

3ti

mgr inż. Jacek Rayski

3tk

mgr Urszula Kostyra

3tl

mgr Magdalena Wojdat

4tl

mgr Nowak Tomasz

4tm

mgr Beata Liszkiewicz

4tk

mgr  Łukasz Joński

4ti/e

mgr Monika  Pawłowska

 

 

W przypadku wątpliwości dotyczących działalności szkoły bądź jej pracowników poniżej zamieszczone zostały adresy organów państwowych nadzorujących i kierujących pracą edukacyjną. Jednakże z naszego doświadczenia wynika, że większość spraw może być załatwiona na gruncie szkolnym, najczęściej poprzez wychowawcę klasy, bez konieczności angażowania ww. organów.

 

ORGAN  PROWADZĄCY  SZKOŁĘ:

 

Starostwo Powiatowe w Rykach

08-500 Ryki

ul. Wyczółkowskiego 10 a,

telefon: 81- 865- 74- 50; fax: 81- 865- 19- 66
e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

 

NADZÓR  PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Lublinie

20-950 Lublin,

ul. 3 Maja 6

telefon: 81- 538-52-00; fax: 81- 538-52-30, 081- 538-52-65
e-mail:kuratorium@kuratorium.lublin.pl

 

 

 

KONCEPCJA  PRACY - MISJA  SZKOŁY.

 

Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 to:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

MISJA  SZKOŁY:

 

Jesteśmy po to, aby:

 

 • przygotować młodzież szkoły do życia we współczesnym świecie;
 • przekazywać wiedzę i dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia;
 • zapewnić każdemu uczniowi warunki do jego indywidualnego rozwoju;
 • wpajać miłość do Ojczyzny;
 • budzić szacunek wobec polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kształtować postawę otwartości na wartości kultury Europy i świata;
 • wychowywać w poczuciu odpowiedzialności i wzajemnej tolerancji;
 • rozbudzać zainteresowania;
 • zapewniać opiekę i poczucie bezpieczeństwa;
 • wspomagać rodzinę w procesie wychowania.

 

W naszych działaniach zmierzamy do tego, aby:

 

 • stworzyć warunki sprzyjające osiąganiu przez ucznia sukcesów szkolnych na miarę jego możliwości;
 • wyposażyć ucznia w umiejętności przydatne do wypełniania różnych ról w społeczeństwie;
 • przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

Szkoła, uczniowie oraz ich rodzice są współodpowiedzialni za stopień osiągnięcia powyższych celów.

 

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

 

Początek roku szkolnego:  2 września 2019r. (poniedziałek).

Ślubowanie uczniów klas pierwszych:  2 października 2020r. (środa).

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2019r. (Przerwa ta obejmuje Święta Bożego Narodzenia oraz okres do Nowego Roku włącznie).
Koniec I semestru w klasach 1 – 3:   10 stycznia 2020r.
Koniec I semestru w klasach programowo najwyższych:  20 grudnia 2019r.

Ferie zimowe (woj. lubelskie):  13- 26 stycznia 2020r.

Studniówka:  1 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  9- 14 kwietnia 2020r. (Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje okres Świąt Wielkanocnych, tj. od Wielkiego Czwartku do wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym włącznie).

Pisemny egzamin dojrzałości — Matura 2020:
język polski -  4 maja 2020r.
matematyka -  5 maja 2020r.
język angielski -  6 maja 2020r.

 

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:
10 stycznia 2020r.  i  23czerwca 2020r.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:  26 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w pozostałych klasach:  26 czerwca 2020 r.

 

Ferie letnie:  27 czerwca 31 sierpnia 2020r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 września 2019r. (poniedziałek)- rozpoczęcie roku szkolnego;

14 października(poniedziałek)- Dzień Nauczyciela

10 stycznia 2020r. (piątek)-część pisemna egzaminów potwierdzających      kwalifikacje w zawodach;

20 marca 2020r. (piątek)- dzień otwarty szkoły;

4 maja 2020r. (poniedziałek)- egzamin maturalny z j. polskiego;

5 maja 2020r. (wtorek) - egzamin maturalny z matematyki;

6 maja 2020r. (środa)-  egzamin maturalny z j. angielskiego;

12 czerwca 2020r. (piątek-) ze względu na organizację pracy szkoły;

26 czerwca 2020r. (piątek)- zakończenie roku szkolnego;

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

 

Uważamy, że Rodzice są pierwszymi i zarazem najbardziej wpływowymi oraz najlepszymi nauczycielami swoich dzieci. Dzięki wpływowi Rodziców i ich zaangażowaniu w proces edukacji dzieci rozwijają zdolności do nauki, pracy i życia w środowisku, a także wykorzystania czasu wolnego w najbardziej konstruktywny sposób. To Rodzice uczą dzieci słuchania, rozumienia, samodzielności w działaniu i odpowiedzialności za swoje czyny. Rodzice tworząc system wartości i zasad rozpoczynają proces rozwoju swoich dzieci oraz ugruntowania poczucia własnej wartości, uczą dzieci odpowiedzialności za nabycie odpowiednich kompetencji niezbędnych w procesie edukacji obywatelskiej. Zapewniają w ten sposób bezpieczeństwo, które pozwala ich dzieciom na stosowanie umiejętności zdobytych w szkole w życiu prywatnym oraz wykorzystywanie ich z pożytkiem dla kariery w przyszłości.

 

Praktyka szkolna dowodzi, że im bardziej Rodzice zaangażowani są i skupiają uwagę na edukacji swoich dzieci, tym większych należy spodziewać się sukcesów wychowawczych i mniejszych problemów. I przeciwnie, niepowodzenia dzieci dotykają zarówno nauczycieli, jak i Rodziców. Partnerska praca Rodziców i nauczycieli zawsze odbywa się z korzyścią dla dzieci i przynosi wymierne pozytywne efekty.

 

Zaangażowanie Rodziców i ich obecność w procesie edukacji w naszej szkole są zrozumiałe, niezbędne i ponad wszelką miarę oczekiwane. Nić partnerstwa łączącego szkołę z domem dobrze rokuje przyszłym sukcesom uczniów. Partnerstwo Szkoły i domów rodzinnych uczniów, zaufanie i przejrzystość w działaniu oraz wzajemnych relacjach tworzą system niepodważalnych wartości, dzięki któremu przyszły sukces dzieci jest możliwy.

 

Rodzice absolwentów naszej szkoły dobrze wiedzą, że ich pomoc była ważnym czynnikiem gwarantującym sukces edukacyjny ich dzieci. Udział Rodziców w procesie edukacji nie należy do łatwych, czy przyjemnych. Jednak dzięki nim budowany jest „zdrowy” system oparty na partnerstwie. Tak rozumiane partnerstwo tworzy przyjazne środowisko do nauki i przyszłych osiągnięć.

 

Zaangażowanie Rodziców i ich codzienna obecność w procesie edukacji, bez względu na ich formę, są bardzo ważne i konieczne. Sporadyczne wizyty Rodziców w szkole nie mogą być określane jako wystarczające zaangażowanie. Zachęcamy Rodziców do aktywnego udziału w procesie edukacji i zapraszamy do współpracy.

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI:

 
 

Przewidywane terminy zebrań z Rodzicami:*

 

9 września 2019r.* - Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktyki. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów.

4 listopada 2019r.* - Zebranie śródsemestralne. Oceny i frekwencja.
Prelekcja: Spotkanie z terapeutą uzależnień.

27 styczeń 2020r.* - Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr. Prelekcja: Sposoby motywowania dzieci do uczęszczania na zajęcia i sposoby reagowania na wagary.

6 kwietnia 2020r.* - Zebranie śródsemestralne. Oceny i frekwencja.
Prelekcja: Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacjach uzależnienia od komputera oraz sposobach zabezpieczania dostępu do niepożądanych treści i stron internetowych.

 

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

 

przekazanie przez wychowawców uczniom ich rodzicom informacji
o przewidywanych ocenach semestralnych:

do 6 grudnia 2019r.- w klasach programowo najwyższych;

do 20 grudnia 2020r. - w klasach 1 – 3;  

 

przekazanie przez wychowawców uczniom ich rodzicom informacji
o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

do 28 marca 2020r. - w klasach programowo najwyższych;

do 5 czerwca 2020r. - w klasach 1 – 3;

 

*Informacje przekazywane są pisemnie przez wychowawców (za potwierdzeniem).

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców.

                             Terminy konsultacji:

 

         I sem.                                                   II sem.

7 października 2019r.                        3 lutego 2019r.

4 listopada 2018r.                               2 marca 2019r.

2 grudnia 2018r.                                  6 kwietnia 2019r.

                                                                   1 czerwca 2019r.         

                                                                  

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW:

 

W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.
O sposobie dostępu do danych poinformują Państwa wychowawcy klas.

ZARZĄDZENIA  ADMINISTRACYJNE:

 

SEKRETARIAT  SZKOŁY:

 

Godziny pracy:

 

CODZIENNIE       730  -  1500

  Dla uczniów         1025  -  1035

                                                  1300  -  1500

 

OPŁATY:

 

Ubezpieczenie NW dla uczniów, płatne jednorazowo do 20 września – 39zł (dodatkowych informacji udzielają wychowawcy klas lub nauczyciel zawodu mgr Krzysztof Jagiełło).

 

Składka na fundusz RR jest dobrowolna – wysokość składki ustala  RR.

 

Zakwaterowanie w internacie – 50 zł miesięcznie.

Wyżywienie – całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) – 13 zł, obiad dla uczniów– 6 zł. Koszt obiadów dla pracowników- 6,80, emerytów- 6,80+ ustawowy podatek VAT,dla innych osób korzystających z posiłków- śniadanie i kolacja po 6zł+ ustawowy podatek VAT, obiad 12zł+ ustawowy podatek VAT.

Kaucja za zakwaterowanie w internacie na cały okres kształcenia (wpłacana na początku) – 200 zł.

 

PODRĘCZNIKI:

 

Wykaz podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uczniowie”.

 

 1. II.           WYMAGANIA  DYSCYPLINARNE:

 

BEZPIECZNA  SZKOŁA:

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami patologii społecznej określa § 79 Statutu Szkoły. Wynika z niego między innymi, że Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć pozaszkolnych, zatem uczniowie muszą podporządkowywać się ich poleceniom.

 

Szkoła nie odpowiada za mienie uczniów pozostawione bez opieki.

 

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA

ORAZ
ZASADY  ZACHOWANIA  W  SZKOLE:

 

Prawa i obowiązki ucznia opisane zostały w Rozdziale 6 §204– 208 Statutu Szkoły. Tu przypominamy jedynie, że podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.

 

ABSENCJA:

Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, uzupełniania braków wynikających z absencji oraz bezzwłocznego usprawiedliwienia u wychowawcy nieobecności w szkole, nie później niż po upływie 7 dni od chwili przerwania nauki.

 

ZASADY KULTURY:

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o piękno mowy ojczystej, okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, jeśli nie są one sprzeczne z dobrem ucznia.

 

WULGARYZMY JĘZYKOWE:

Uczniowie na terenie szkoły powinni posługiwać się odpowiednim słownictwem. Zabronione jest używanie przekleństw, slangu i wulgaryzmów językowych.

 

UŻYWKI:

Uczeń jest zobowiązany do bezwarunkowej abstynencji: nie palenia papierosów, nie picia alkoholu i nie posiadania narkotyków oraz nie przebywania pod wpływem używek na terenie szkoły. Zabronione jest wnoszenie ww. substancji na teren szkoły. Stwierdzenie posiadania lub użycia ww. substancji i materiałów będzie skutkowało karami dyscyplinarnymi i zawiadomieniem Policji.

 

SZKODY:

Uczniowie zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody wynikającej z nieprzestrzegania postanowień Statutu – szkody materialne pokrywają rodzice ucznia.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓWKOMÓRKOWYCH:

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z          telefonów komórkowych i innych środków łączności, urządzeń radioelektronicznych, gier, itp. w czasie trwania zajęć edukacyjnych. Uczniowie mogą używać telefonów komórkowych na terenie szkoły tylko w sytuacjach szczególnych (zagrożenia zdrowia lub życia). Korzystanie z telefonów w innych okolicznościach (rejestracja obrazu i dźwięku, gry, SMS-y, czaty, itp.) będzie skutkowało zdeponowaniem telefonu w Sekretariacie szkoły. Telefon zostanie zwrócony Rodzicom na żądanie.

Szkoła nie ponosi finansowej odpowiedzialności za prywatne telefony komórkowe i inne urządzenia przyniesione przez uczniów do szkoły.

 

AKTY PRZEMOCY:

Uczeń jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji. Bójki, przepychanki i inne akty przemocy cielesnej na terenie szkoły są zabronione. Stwierdzone akty przemocy będą skutkowały wszczęciem odpowiednich procedur i zawiadomieniem Policji.

 

UBIÓR:

Uczeń swoim ubiorem nie powinien gorszyć innych, powinien nosić w szkole odpowiedni strój uznany za właściwy (odpowiednie, czyste i pasujące ubrania).

Rodzice oraz uczniowie są odpowiedzialni za noszenie na terenie szkoły ubioru nie zagrażającego zdrowiu i życiu, nie obrażającego uczuć, czy przekonań innych uczniów oraz nauczycieli, nie prowokującego do zachowań agresywnych.

Noszenie ubrań eksponujących napisy zawierające ofensywne, wulgarne lub tendencyjne treści jest niedozwolone.

 

 

 

 1. III.      OFERTA – POMOC – ŚWIADCZENIA

 

POMOC  MATERIALNA:

 

Szkoła nie dysponuje funduszami przeznaczonymi na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O taką pomoc Rodzice powinni zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta lub Gminy, właściwego dla danego miejsca zamieszkania rodziny.

Uczniowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów żywienia pomoc finansową ze środków Pomocy Społecznej lub innych organizacji i instytucji.

 

 

STYPENDIA:

 

STYPENDIUM  PREZESA  RADY  MINISTRÓW:

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania to:

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

STYPENDIA  ZA  BARDZO  DOBRE  WYNIKI  W  NAUCE:

 

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce znajduje się u pedagoga szkolnego lub w Starostwie Powiatowym w Rykach.

Podstawowe wymagania to:

…„Starosta Rycki może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowi lub absolwentowi szkoły prowadzonej przez Powiat Rycki, który spełnił w poprzednim roku szkolnym niżej wymienione warunki:

 1. średnia jego ocen na koniec roku wyniosła:
  1. w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0;
  2. w technikum co najmniej 4,8;
  3. w zasadniczej szkole zawodowej 4,0;
  4. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
  5. był laureatem olimpiady przedmiotowej, zawodowej lub konkursu na szczeblu co najmniej krajowym;
  6. uzyskał z matury średnio co najmniej 85% punktów z części pisemnej z dwóch przedmiotów obowiązkowych, na wybranym przez siebie poziomie.

 

Stypendium może być przyznane nie wcześniej, niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej”……

Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości spełnionych kryteriów (trzeba spełnić co najmniej 2).

 

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technik budowy dróg i mostów kolejowych) fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się na stronie internetowej PKP:

http://www.plk-sa.pl/edukacja/

 

Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technik mechanik) fundowanego przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne  znajduje się u przewodniczącego Komisji Stypendialnej p. Magdaleny Wojdat lub u pedagoga szkolnego.

 

Regulamin programów stypendialnych  „Lubelskie wpiera uzdolnionych”  oraz „Lubelska Kuźnia Talentów”  dla uczniów szczególnie uzdolnionych fundowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego znajduje się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”.

 

Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej i stypendiów udziela przewodnicząca Komisji Stypendialnej p. Małgorzata Radomska (biblioteka)

lub pedagog p. Iwona Zugaj (gab.115).

 

BIBLIOTEKA: mgr Małgorzata Radomska, mgr Anna Strumnik

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka dysponuje Centrum Multimedialnym, z którego korzystają uczniowie i inni pracownicy szkoły. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki za zgodą Dyrektora Szkoły.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek       800 – 1400

 

 

PEDAGOG SZKOLNY:  mgr Iwona Zugaj, gabinet 115

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:  Lucyna Węska, gabinet 28

 

LEKARZ STOMATOLOG: mgr  Wanda Wojno,  gabinet  28

 

 

Informacja o godzinach pracy pedagoga, pielęgniarki, stomatologa dostępne są  w sekretariacie szkoły pod nr telefonu: 81- 883-02-74.

 

 

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE

 

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, w tym przedmiotowych, organizowanych przez nauczycieli w ramach obowiązkowych, nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Ponadto każdy uczeń może poszerzać swoją wiedzę pod kierunkiem nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, imprezach szkolnych, zawodach sportowych, spektaklach artystycznych, itp.

 

Wykaz nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych znajdzie się niebawem na stronie internetowej szkoły w zakładce „Uczniowie”.

 

INTERNAT

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.

O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

­         mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,

­         wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,

­         posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.

Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.

 

STOŁÓWKA:

Internat umożliwia wszystkim zainteresowanym uczniom korzystanie z wyżywienia w stołówce internatu.

Godziny wydawania posiłków:

 

ŚNIADANIE

poniedziałek - piątek:         645 -  745

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1000 -  1100

OBIAD

poniedziałek - piątek:      1300 -  1600    

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1400 -  1530

KOLACJA

poniedziałek - piątek:        1800 -  1900 

dni wolne od zajęć lekcyjnych:  1800 -  1900

 

 

 

 

 

Pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrycki/  znajduje się e-Dziennik
ZSZ nr 1 w Dęblinie
. Założyliśmy go po to, abyście Państwo mogli w każdej chwili zobaczyć informacje o swoim dziecku w nim zapisane.

Co należy zrobić aby  otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego?

 1. Podać adres e-mail wychowawcy klasy, do której przynależy dziecko, nad którym sprawują Państwo opiekę. Jest to wymóg konieczny, więc jeżeli jeszcze nie posiadacie Państwo swojej skrzynki e-mailowej to dłużej nie zwlekajcie z jej założeniem.
 2. Po podaniu adresu e-mail wychowawcy swojego dziecka możecie Państwo uwierzytelnić się w systemie, a więc w oknie dowolnej przeglądarki wpiszcie: uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrycki/ lub po prostu ze strony szkoły wybierzcie odsyłacz „Dziennik Internetowy” (adres strony szkoły zsz1deblin.pl)
 3. Po wyświetleniu strony e-dziennika należy kliknąć przycisk: „Zaloguj się >”, a następniew formatce uwierzytelnienia kliknąć: „Załóż konto”.
 4. Teraz wpiszcie Państwo  w odpowiednie pola adres e-mail, który podany został wychowawcy klasy i zaznaczcie opcję: „Nie jestem robotem”. Po tej czynności wyświetli się pole captcha, w którym należy  wskazać obrazy zgodne z pytaniem widniejącym nad nimi. Gdy wskazane zostaną wszystkie obrazy będące odpowiedzią na pytanie- klikamy w przycisk „Zweryfikuj.”
 5. Po poprawnej weryfikacji należy kliknąć w przycisk „Wyślij wiadomość >”
 6. Kolejną czynnością wykonywaną przez Państwa jest zalogowanie się na swoją skrzynkę pocztową i wyszukanie e-maila wygenerowanego przez system po procesie rejestracji. Wiadomość należy otworzyć, przeczytać, a następnie kliknąć w link aktywacyjny. Po tej czynności trzeba ustawić własne hasło dostępu do serwisu pamiętając, że:

a)      hasło powinno składać się z minimum 8 znaków;

b)      przynajmniej jeden znak to duża litera;

c)       przynajmniej jeden znak to cyfra.

 1. Teraz już w każdej chwili, w każdym miejscu gdzie macie Państwo dostęp do Internetu możecie logować się do systemu.

Uwaga:

 • szczegółowe informacje na temat zakładania konta e-dziennika poparte obrazami znaleźć możecie Państwo na stronie szkoły jako instrukcja dla rodziców;
 • jeżeli macie Państwo problem z założeniem konta lub po prostu z korzystaniem
  z e-dziennika zapraszamy do szkoły każdy z nauczycieli wam pomoże.